4:00

Sabyr we minnetdarlyk 1-ji bolüm

MP3

“Bu dunýade gaýgy-gussaňyz bolar,ýone mert boluň.Men dunýaňy ýeňdim”(Ýhanna
16:33)

Salam eziz aga-iniler we uýalar,Masihý bolmak ajaýyp,yone bu ajaýyplygy
dünýa gynansak-da görüp bilmaýar.Biziň programmamyz “Soňunaçenli durup
bilmek”diyip adlanýar. Isadaky bir doganymyz Hytaýda öz dynyý
dünýagaraýyşy sebäpli ýygirme ikki ýyla höküm edilen äriniň tussag
edilenden soň alty çaga we gaýynenesi bilen ýaňyz galdy. Ine özi hakynda
nämeler aýdyp berdi.”Çopan bolup hyzmat eden ärimi 1958 ýylda tussag
edende,maňa oňy baaşga hiç haçan görmesligimi aýtdylar.Maňa oraň kyn
boldy.Elimde alty çaga we gaýynenem galypty.Ýüregim düşkunlik batgasyna
batypdy. Men Hudaýa nalyp başladym.Gelejek oran garanky düýlýady.Bir güni
Hudaý maňa gepläp şeýle diydi:-Bunuň hemmesi Menden geldi!Men oňa sorag
berip –Eger bu Senden bolsa meni we maşgalamny öz hemaýatyňa al
diydim.Maňa adyňy betnam etmesligime ýardam ber .Men Saňa eýermegi we
öwgi aýtmagy isleýaryn!Şonda ýüregime asudalyk geldi.Köplanç ynsanlar meni
aldaýady,emma bu ýyllar dowamynda Hudaý hemişe men hakymda alada etdi.
Yone Ol meni synady hem.Iň kyn synaglardan biri maşgalany maddyý üpjün
etmek bilen bagly kynçylyklardy. Men günine 70 sent işlap tapýadym,bu
pullara ulakan maşgalany bakmagyň alajy yokdy.Yone Hudaý Ilýasy nahilli
üpjün eden bolsa,bizi hem şeýle üpjün etdi. Ol meniň çopanym we çeşmem
bolmaga wada berdi.Bir güni gijesi gaýnenem erterki güne hiç hilli iymit
galmanyny aýtdy.Ol irden öz gyzynyň onüne barmagy we ondan bize ýardam
bermagini soramagy ýüregine düwdi.Şu gije men Hudaýdan Ol nämuçin ertirki
gün uçin iýmit bermanini soradym.Ybadatdan soň men onuň beýle diýanini
eşitdim:” Eger men güşlar hakynda gaýgy-alada edýan ekenim,seniň uçin hem
alada edýan”.Men hätirjem uýka gitdim/Ertirki gün ir bilen sagat baş minuty
kem altyda gapy kakyldy.Gapyny açanymda ýaşy altmyşlara çemalan haýatymda
birinçi gezek görüp düran bir aýaly gördüm.Ol menden siz Ellisyň
doganymysyz diyp sorady? Men zordan sizleri tapdym.Mukaddes Ruh maňa buny
size bermege çagyrdy diyip pakety stol üstüne goýup gapa garab ýoradi.Men
ondan onuň adyny soradym,yone ol meniň adym yok.Diňe Hudaýa minnetdarlyk
bildiriň diyip jogap berdi. Ol çykyp gaýyp boldy.Men pakety açdym.Iýmit
içinde konwert tapdym onuň içinde 50 dollar bardy.Hudaý hiç haçan gije
galmaýar.Biz bir gezek hem aç galmadyk.Gaýynenem Indi bugun men gyzymyka
barmasam hem bolýan eken diydi. Ýyllar dowamynda bunuň ýaly ýagdaý köp
boldy.Adamlar hemişe poçta arkaly pul iberdip,yone gaýtarýan adreslaryny
ýazmaýadylar.
Ezizler gynansak-da bugunki programmamyz ahryna etdi.Egerde sizde hem
gyzykly hekaýa bolsa biziň saýtymyza girip”şaýatlyk” bolumine habar
galdyrmagyňyz mumkin.Hoş sag-aman boluň. Rebbimiz söýgisi hemmeňize ýar
bolsun.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top