3:26

Şahsyý ybadat

MP3

Salam eziz doganlar.Ezizler göýä Musanyň hassasy urgysy astynda çuňňur pikr guýmalary göz önünizden bir näçe gezek akyp geçer.Hudaýyň daş şahtasynda ybadat çekiçi bilen işleýan wagtynyzda gymatbaha demiriň täze şahtasy göz onünizde peýda bolýar.

Bir näçe gezek size göýä her tarapdan orap alan ýaly siz uçin başga çykyp gitmaga ýol ýok ýaly duýulýar we birden garşynyzda täze,umumman siz garaşmadik ýol açylýar.

Dawudyň açaryna eýe bolanyň Özi bu ýoly açýar.Eger siz bir gezek Reýin derýasy boýlap pese garap ýören bolsanyz bu beýik derýanyň başy bilen onuň ýanyndaky yzgiderli gelýan kölleriň menzeşdigini ähtymal duýan bolsanyz gerek.

Onünden we yzyndan siziň gäminizi ullakan gaýa diwarlary ýada üzumlikler bilen gaplanan derýa boýundäky depelikler ortasynda orap alynan ýaly görünýar.Ýone ine ol burça öwrülýar we birden özünuň butin owodonlygy bilen ýene onünizde dury guýçli suw joşguny oňe çalyşýar.

Tä şol zat Mukaddes Kitapy dykgatlylyk bilen öwrenende duýulýar.Koplanç ol ýapyk ýaly,ony düşünmagiň alajy ýok ýaly duýulýar,ýone ybadat biziň gämimizi uzakraga haýdaýar,ol täze suwa çykýar.

Hakykatyň dur giň akymy onuň onünde peýda bolýar we ony kabul edýar.Ybadatymyzda erjelligimiz we oňa umutymyz uçin bu ýeterli esas dälmi?Parmaňy kesgitlilik bilen däşly ýere garat,ybadat bilen alajy barynçe ona çuňňurrak girip bar we diri suwyň akymy Sözuň duýbinden akyp çykýar.

“Diri suw”y almak şeýle bir aňsat eken,kim ýene teşnelikden gýnanmakda dowam etmagi iisleýar?Iň ýagşy we iň hormatly adamlar hemişe ybadaty öz wagzyna taýargarligiň iň möhüm bolegi diyip hasaplanlar.

Bir doganymyz öz diňleýjilerine ýekşenbe günleri özi kynçylyklar bilen taýarlan wagzyny bermek uçin ol hiç haçan onunden möhüm pikr ýöretmesden we ybadasyz wagz bilen çykmasdy.

Bir gezek biziň söhbetimiz mowzugy şoňa dakalanda onuň özi bu kadasy hakda bize geplap berendi.Ondan münbere çykmakdan oň taýargarlik hakda nahilli oýlaýyşyny soranlarynda,Ol Gelip çykyş kitapy 27 bap 20 aýatdan ýatlatandy.

Bu aýatda «Ysraýyllara aýt, çyra hemişe ýanyp durar ýaly, goý, olar saňa çyra üçin sap zeýtun ýagyny getirsinler. “diyip ýazylan.Ýone onuň ybadatdaky gaýraty ýenede guýçlirekdi.Ol münbere çykmakdan oň ybadat etmekden togtamasdy.Ol Hudaýa bolan söýgisi bilen dolup-däşypty.Ezizler,şol ýerde mowzugumuzy gutarýas.Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top