4:18

Aladaçy Hudaý

MP3

Salam eziz moştaklar,siz eziz doganlarymyz bilen ýenede mowzuklarymyz arkaly bolsada düşuşup duranymyzdan oran begýanýaris.Eziz doganlar ,uýalar,siziň hem öz taryhynyz bar.

Siziň taryhynyz haçanlardir başlanan,onuň dowamy bar we haçandir gutarýar.Her birimiziň taryhymyza bize haýat,maksat we butin taryhymyza many berýan biri bar eken we bizden jogaba garaşýan kimdir biriniň bardygyny aňlatýan görünýan deliller göşup dökulan.

Eziz aýallar,Hudaý bilen hemişe bille bolmak arkaly siz hem Riwko ýaly Hudaý siz bilen gyzykyşy hakda bilip alýanyz.Ol sizi görýar we bilýar!Kimdir şeýle diyen eken:”Hemmeden görä köpräk aýallar görünmeýan bolmakdan görkýar”.Siz hem muna göşulýanyzmy?

Näme uçin?Mukaddes Kitapdaky Hudaýyň adlarynyň biri El Roý- “Göriýji Hudaý”diymekdir.Şu at bilen Hudaý müsürli Hajar atly aýalyň haýatyndäky iň kyn pursatlarynda oňa Özüni açdy.

Siz bu wakany Gelip Çykyş kitapynyň 16 bapynda aýallar bilen billelikde okamagynyz ýada başga aýallara hekaýa edip aýdyp bermaginiz mumkin.Ybraýym bilen Seraýyň perzenti bolmän. – Gündogarda perzentsizlik hemişe Hudaýyň jezasy hasaplanyp gelen,şu sebäbden Seraý şu döwür adatyna görä özünuň gurnagy Hajary ýalandan ene etmegä karar etdi.

Hojar Ybraýymdan göwreli bölandan soň,öz bikasini asgermän goýdy.Şoňa görä Seraý oňy gýnap başlady we Hajar öýden gaçyp gitdi.Hudaý Hajar çölde tapyp aldy we ol bilen söhbetleşdi,oňa perzenntiniň geljegi hakda geplädi we bikasiniň öýine gaýtyp barmagybuýrdy.

Hudaý oňa diňe bir onuň meselelerini görýan däl,belki geljegi hem görüp bilýan Hudaý höküminde açyldy.Siz häzir ruhyý tarapdan nahilli derejede boluşynyza seretmän Hudaý uçin siz möhümsynyz.Ol sizi ýaratmakdan oň sizi gören we bilen.

“Sen meniň içgoşlarymy ýaratdyň,enem göwresindekäm Sen şekil berdiň.Men Saňa öwgi aýdýaryn,çünki meni ajaýyp, täsin ýaratdyň.Ajaýypdyr Seniň işleriň,muny juda oňat bilýändir kalbym.Pynhanlykda ýaradylan mahalym,ýeriň çuňluklarynda emele gelen mahalym,Senden gizlin däldi meniň süňklerim.

Heniz şekilsizkäm meni gözleriň gördi,maňa bellenilen günleriň hiç biri heniz gelmänkä,olaryň her biri Seniň kitabyňda eýýäm ýazylgy.Eý, Hudaý, pikirleriň maňa nähili eziz!Olaryň san-sajagy ýok!Eger sanaýyn diýsem, olaryň sany çägeden-de köp,olary sanap bilsedim, Sen dek ýaşardym uzak.”Zebur 138:13-18 aýatlar. Ezizler şonuň bilen mowzugymyz öz sönüna ýetdi.Ýene mowzuklarymyz arkaly düşüşýinçenli höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top