4:32

Şägirdlik bu şahsyý aragatnaşyk

MP3

Salam ezizler.Şägird arttyrmak mowzugyna bagyşlanan programmamyza höş geldiniz.Insan şägirdlik prossesini başlaýan eken,ilki basganjagy doly mugalymmlyk edýan insana bagly bolýar.Şägird tä ýaş çaga menzeýar,ýaş çaga ene-atasyndan näme eşitse,şolary gepleýar.Ýaş çaganyň ybadat etmage gulak salmagy oran gyzyk.Çunki ol ybadat edeninde,kopinçe aýdýan gepleriniň manysyny duşunman,biriniň geplerini totyguş ýaly gaýtalaýar.Imana täze gelen masihyý hem tä şonuň ýalydir.

Ol nahardan oň ybadat edýar,her hepte jemagata barýar,muny ol öz isläni uçin däl,belki kimdir oňa şeýle etmagi maslahat edeni uçin edýar.Bu ýaman zat däl.Insan biriniň täsiri arkaly imana gelýar we bu basgançakda koplanç biriniň maslahatyna gulak salyp iş tutýar.

Emma wagty gelip,insan imanda ösýar we diňe maslahatlara göra iş tutmaýan bolýar.Ol baryp-baryp öz gymmatlyklaryny şeklendirýar.Özüni haçan we nahilli tutmak gerekdigini bilmek oran möhüm zat we muna biziň mowzuklarymyzda urgy berilen.Ýone imana göra we şahsyý gymmatlyklara göra ýaşamak möhümrakdir,muna bolsa Hudaý bilen bolan şahsyý aragatnaşyklar arkaly ýetişilýar.Masihiýlerin kopisi şägirdler arttyrmak haýsy bir usulumy gollamak gerekdigini bilmeýarler.Şägird artyrmagy olar möhüm diyip oýlamaýrlar hem/Şägird artyrmak=gymmatlyklarymyzyň biri bolmagy gerek.

Şägird artdyrmakda ulanylýan usullary hem bilmek gerek,mumuň möhümdygyny men kemsitmekçi däl.Ýone bu gepim bilen diňe şägird artdyrmagyň gadry oran belent ekenini gorkezjek bolýan.Eger adam şägird artdyrmagy gymmatlyk diyip bilse,ol iru giç şägird ösdirmek usulyny hem öwrenip alýar. Egerde adama şagird ösdirmek hakdaky bary programmalary berseniz oňa hemme usullary öwretseniz,adamyň özi bolsa şägird osdirmegi möhüm diyip bilmese,iru-giç beýle adam şagird artdyrmagy ret edýar.Şägird ösdirmagiň usullaryny bilen,ýone bu hyzmaty möhüm diyip bilmedik adam göýä gözel gul desse menzeýar.Onuň gorünişi gözel,ýone gözelligi tiz arada gurap galýar.

Geliň,Ewreýlere hatyndaky Musa hakdaky hekaýany gorup çyksak.Ewreýlere 11 bap,26 aýatda şeýle ýazylan:” Musa Mesihiň ugrunda kemsidilmelerini Müsüriň hazynalaryndan has uly baýlyk saýdy, sebäbi ol özüniň aljak beýik sylagyna umyt baglaýardy. “ Bu ýerde “geljekdäki hazyna” hakdaky aýdylan,şolbada alynýan hazyna hakda däl.Musa uzagy gözläp iş tutandy.Uzagy görmek-onunden sonuny gorup bilmekdir.Biz muny” ikki maksat”diyip aýtmagymyz hem mumkin.Bu — geljegi onünden görup bilmek diymekdir.Uzagy gorup bilen adam öz kararlaryny ýagdaýa görä däl,belki gözlän maksatyna görä çykarýar.Maksat we ynanç şägird osdirmegi tututp duran ikki esasyý direg hasaplanýar.Maksat adamyň dünýagaraýşyna bagly,onuň gummatlygy,ol uçin näme mumkindigine bagly.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top