4:09

Mesinyň şagirdleri

MP3

Salam eziz doganlar we uýalar. Mesinyň şagirdlerine başyşlanan
programmamyza hoş geldiňiz. Timoti hatynyň 2 bab 2 aýatyny okanymyzda
başkalara tälim bermek we olory mugallym derejesine etirmek mugallimlygyň
esasyý prinsip ekenligini görýas. Timutiy özi owrenen zatlary okadyş
ukupy bar adamlara owretmegi gerekdy. Ryhyý ösän ymanly kişi özi bilib alan
zatlary başkalara diňe öwretmesden oloryň ozi okatyb bilýan dereje etirmägi
gerek. Olor hem oz nobatda başkalara öwretib Mesihe tabyn bolmagy
owretmäkleri zerur.Timotiys haty 2 bab 1 ayatynda Pawlus Titusa oňat
taglymat däl,belki oňat taglymat esasynda öwüt-nesihat etmaga
ruhlantyrdy.

Taglymatyň netijesi sebäpli adamlarda gowy kanagatlanarly häsiýet ösüşi we
haýat yoly özgermegi zerur, ýogsa taglymat netijesiz bolýar.Birine
hepteleb Mukaddes Kitaby öwretenden görä şol adama öz haýat yolumuzdan
şaýatlyk bersek gowrakdyr,çunki boş gepden görä haýatda ulanylan taglymat
adamyň unsini özine koprak çekýar.Biz Isany öz haýtymyzda
suratlandyrmagimiz gerek,diňe şonda adamlar Isa ynanyarlar. Aýallar hem
Beýik Tabşyryk we şagirdler artyrmakda gatnaşmaklary gerek.Bunuň uçin olar
bir topar adamlara Mukaddes Kitaby öwretmekleri ýa-da seminariýany
dolandyrmaklary şert däl.Olar öz haýat yoly bilen,nesihat we oňat taglymat
esasynda beren şaýatlyklary bilen şonuň ýaly beýik işe oz goşandlaryny
goşmagy mumkin.

Indi bolsa öz şagirdlerimiz haýatyna täsirimiz ulakan ekenini aňlab
bilenson öz-özümuzden :”Şagirdlerimde haýsy bir häsietlerini dögdurmaga
umyt edýan?”-diyip soramagymyz gerek.Biz “Galatiýlylara hatynyň 5 bab 22
ayatynda aydylan häsietler bilen kanagatlansak bes,bundan artykmaçlyga
çalyşmaslygymyz gerek. Ş”ol ayatda şeýle ýazylan:”Mukaddes Ruhuň miweleri
bolsa
şulardur:söýgi,şatlyk,parahatlyk,sabyrlylyk,mähribanlyk,ýagşylyk,sadyklyk.ým
şaklyk,özüňe erk edip bilmeklik.Bu zatlara garşy çikýan kanun ýokdur.” Biz
şagirdlerimize mugallimlik edýan ekenik oloryň haýatynda bunuň ýaly
häsietler bolmagyna çalyşmagymiz gerek.Özüni Hudaýya tabşyryb ryhyý ösüb
barýan şagirdler özgerib başlaýarlar we Ruh emri esasynda ömür geçirýarlar.
Şagirdlerimiziň ruhyý dünýasinde geçýan özgerişlere biz elbettde uns
bermagimiz gerek olar bilen bille bolon wagtlarymyzda taglymatyň
nazaryýetine berilib gitmesligimiz gerek.

Mukaddes Kitabdaky ayatlary ýad almak ol erdaki hekaýalary we prinsiplary
öwrenmek oraň möhum,emma buny diňe bilim arttyrmak uçin etmek
nädögry,sebäbi bilim adamy buýsanjaň edip goýar. Şonuň uçin
şagirdlerimiziň ruhyi miweleri-mugallimlik işimiziň netijelerine baha
berlýan bir ölçeg bolmagy şert. Ezizler bize berilen wagt hem sonuna
etdi. Şegird arttyrmaga degişli pikirleriňiz bolsa biziň saýtymyza
yollaň. Hoş ezizler. Ylahym Rebbimiz hyzmatyndaky hasylyňyz köp bolsun.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top