4:23

Mesihyň şagirdleri

MP3

Salam eziz doganlar we uýalar. Mesihyň şagirdlerine bagyşlanan
programmamyza hoş geldiniz. Hezrat Isa öz şagirdlerine eden wesiýeti ”Beýik
tapşyryk” diyip adlanýar.Bu wesiýet Matta kitapynyň ahyrynda berilen:”
«Gökde we ýerde ähli ygtyýarlyk Maňa berildi. Şonuň üçin hem gidiň-de, ähli
milletleri şägirt ediň, olary Ata, Ogul we Mukaddes Ruhuň adyndan suwa
çümdüriň. Size buýran ähli zatlarymy berjaý etmegi olara öwrediň. Men
hemişe, tä dünýäniň ahyryna çenli siziň bilen bolaryn» diýdi.Bugun biz siz
bilen ine şol sözleri billelikde seljeriş edýas.”Gökde we ýerde ahli
ýgtyýarlyk berilen”.Bu sözlere uns ediň.Biz Beýik Tapşyrygy Hudaý beren
ygtyýarlyk bilen Hudaý Mesihe beren ygtyýarlyk bilen amala aşyrýas.Adamlary
hezrati Isa şagird etmek aňsat iş däl.Anyk edip aýdýan bolsak bu iş biziň
elimizden gelmeýar.Mesihyň işi Mesihyň ýardamy bilen amala aşýar.
Geliň sonky sözleri grek tilinden her bir sözini terjime edýas:” Şeýle eken
barýaňyz hemme halklary Ata,Ogul we Mukaddes Ruhuň adyna suwa çümdirip,Men
size buýran ahli zatlara amal etmegi o;ara öwretip şagird ediňler” Grek
metininde bu dört sözleýişden diňe birisi işlik şeklinde berilen,galan
sözler,ýagny barmak,çümdirmek,öwretmek ortak işlik görunişinde bolup ýekeje
işlik-şagird etmek işligine boýsunup gelýar.Umuman aýdanda Mesih
şagirdlerine diňe bir zady-şagird arttyrmagy emr eden,galan işleri
bolsa,ýagny barmak,çümdirmek,öwretmek şagird arttyrmak uçin zerur bolom
hereketlerdir. “Baryp”sözüni gorup çyksak.Grrek tilinde bu söz “ barýan
ekeiniňiz”şeklinde berilen,ýagny Beýik Tapşyryga boýsynýan her bir
adam”baraýan” bolýar.Awwallary adamlar Hudaýyň şohratyny görmek uçin
Ierusalime gelýan bolsa,indi biz özümuzdaki Hudaýyň beýikligini alyp
adamlaryň ýanyna barýas. “Hezreti Isa Öz şagirdlerine” Atam meni nahilli
iberen bolsa,Men hem sizi şeýle iberýan” diyip aýdandy.Biz nirede şagird
arttyrmagymyz gerek?Nira barsak şol ýerde.Şonuň uçin hem bu sözi”baran
wagtlaryňyzda”diyip düşunmek nadogry.

Käbir jemagatlarda hyzmat etmek uçin aýratyn wagt aýrylýar,ruhyý çäreler
geçirmek uçin aýratyn saýhatlar guralýar.Şagird etmek diýen zat yorite wagt
aýrylýan ýagdaýda edilaýn zat dal.Şagird arttyrmak haýat bilen bagly
zat.Isa Mesih bize “Nire barmaň şagird arttyrmagyňyz gerek”diyip aýdýar.Biz
ahrym nirede bolmagymyzdan ähmiýetsiz haýtymyz bilen başgalara gorelde
bolmagymyz gerek, hereketlerimiz bilen başgalary dogry haýat geçirmaga
öwretmagimiz gerek.Şagird etmek hemişe dowam etmagi gerek bolan hereket.Oňy
leksiýa ookamak,resmiý dersler geçirmek ýoly bilen amala aşyryp
bolmaýar.Hekaýany şol ýerde togtatýas. Egerde siz şagird arttyrmak mowzugyna
degişli pikrleriniz bolsa biziň elektron saýtymyza habar ýollaň, ýa-da
habar galdyryň. Bundan başga saýtymyz forumlarynda gatnaşyp,başga mesihyý
doganlar we uýalar bilen tanyşyp, olor bilen aragatnaşykda bolmagynyz
mumkin. Höş ezizler. Rebbimize bolan hyzmatynyz hasylly bolsun.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top