4:13

Masihyň şagirdleri

MP3

Salam eziz doganlar we uýalar. Masihyň şagirdlerine bagyşlanan programmamyza
hoş geldiňiz.Şagird arttyrmakda iň möhüm zat başga adamlaryň haýatyna
dogrysy ýüregine täsir etmegiňiz. Şagirdiňiz bilen gepleşende siziň esasyý
ünsiňiz onuň ýüreginde bolmagy gerek. Onuň ýüreginde näme bolýar? Ýürekda
bary hakykyý daşardaky wagtlaýynça. Eger şagirdiňiz Masihnyň sözlerini
ýüregine kabul etmese ol olary hiç haçan göreçigi ýaly gorap saklamaýar.
Siz şagirdiňizi näme etmaga öwretýaňyz? Halypamyzyň emirlerini
gadrlamana,ýüregine kabul edip gorap saklamana ämal etmaga.Näme etsem
şagirdim Masihni söýmana gadrlamana öwrenýar diyip öýlýaňyz.Ynha şol zat
şagird bilen meşgullanmagyň esasy. Size name möhüm:şagirdler geçýan
maglumatlary näçe gowy özleşdirse hem kitabdaky bilimleri öwrense ýa-da
adamlara wagz etmekde ökdeligi eýelese hem eger ýüregi özgermese hemmesi
biderek dogry dälmi?

Çunki haçanda bolsa olaryň”benziny gutaryp galýar”.Ryhyý haýatda özmek
diňe Mesih bilen bille ýürekden Oňa boýun egmek arkaly ämala aşýar. Arman
öwretmek diende adamlar köprak toparda sapak bermakni düşünýarler.Emma
toparlarda siz adamlaryň haýatynda Masiha boýun egmekni öwretib
bilmýaňyz!Hattda kiçik toparlarda hem on-on baş adamy Masiha boýsunmaga
owretmek oraň kyn. Haýsy çopan hepte dowamynda olaryň oýine baryp name
nahilli bolýanyny barlap bilýar? Çopaňyň wagty özi etenok!Heptesine ikki-uç
gezek yýgnak geçirse,ýygnaga taýarlanmag uçin 2-3 sagat meşgullansa,öz
maşgalasyna hem heptede hiç bolmanda bir gije wagt aýyrsa,bundan başka ene
ýygirmi adamny haýatda Masihe boýsunmaga öwretib bilýamy? Eger toparlarda
adam köp bolanda- nahilli? Eger 100 ýada 300 adam bolonda nahilli? Dogrusy
on adamny hem eplemek oran-oraň kyn .

Biz şagirdlerimizi dögry ýaşamaga owretmekçi bolsak esasan nämeden
peýdalanýas? Olary degerli ýaşaýyşa owretmägiň iň möhüm faktory näme?
Eger maglumat serişdesinde şagird etmek bolmasa,olor esasan nadip
owrenmekleri gerek?Mesihyň şagirdleri dögry haýat geçirmägi
Masihdan,Masihyň haýatyndan owrenenler.Biziň şagirdlerimiz –na? Eger siz
şagirdleriňiz bilen bille bolsaňyz nahilli bilimiňiz bar ýa-da ýoklygyndan
garamasdan siz olara elbettde täsir geçirýaňyz.Siziň Mesih bilen bolan
birligiňiz olarada “ýokuşýar”.Sizdaki gowy düýgular olara hem geçip
başlaýar. Dogry eger ýaşaýşyňyz tertipsiz bolsa bu hem olara ýokyşýar.
Timotiusa 1 hat 1 bap 5 aýatynda “…sap ýürekden,päk wyždandan,hakyký
imandan doreýan soýgi bilen soýmegine ýardam bermekdir”diyip
ýazylan.Bularsyz dogry taglimatny ele almak ynsana peýda getirýarmy?
Egerde sizde şagird arttyrmak mowzugyna degişli oý-pikirler bolsa biziň
elektron menzilimize habar ýollaň,ýa-da bolmasa biziň saýtymyza girip habar
galdyryň.Bundan başga saýtymyz forumunda gatnaşyp başga Masihyý doganlar
bilen tanyşyp olor bilen görüşup bilýaňyz.Hoş ezizler. Rebbimize bolan
hyzmatyňyz hasylly bolsun.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top