3:44

Köne tebigat

MP3

Salam eziz moştaklar.Ýene siz ezizler bilen düşüşup düranymyzdan oran minnetdaris.Eziz doganlar,Resuller işleri 2 bap 38 aýatynda: «Toba ediň, her biriňiz Isa Mesihiň ady bilen suwa çümdüriliň.

Şonda siziň günäleriňiz bagyşlanar we Mukaddes Ruhuň peşgeşini alarsyňyz. “diyip ýazylan.Bundan başga Rimlilere hatynyň 8 bap 9 aýatynda hem bir ajaýyp aýat bar,geliň ezizler,şu aýaty hem billelikde okäp görýas.” Eger Hudaýyň Ruhy dogrudan-da kalbyňyzda mesgen tutan bolsa, siz ynsan höwesleriniň ygtyýarynda dälsiňiz, siz Mukaddes Ruhuň ygtyýaryndasyňyz.

Kimde Mesihiň Ruhy bolmasa, ol Mesihe degişli däldir.”Ezizler,her bir mesihyý dogan bir zady ýagşy düşünmagi gerek.Biz masihyý haýatda ýaşýanymyzda özümiziň guýjimize daýanyp ýaşamaýas.Hudaý hem Mukaddes Ruh her birimiziň haýatymyzy dolandyryp barýar.

Ol her birimiziň içimizde ýaşaýar.Käwagt aýrym doganlarymyz doly Mesihe özleriniň haýatlaryny tapşyryp ýaşamagy isleýärler,ýone olar hiç haçan masihiýçe haýatda ýaşap bilmesem gerek diyip oýlap galýarlar.

Göýä masihiýçe haýat geçirmek-uly sabr-tukat we guýç talap edýan ýaly bolýar.Aslynda bolsa beýle däl.Insan köne tebigatyndäky aýrym günalerini ýada adatlaryny taşlap bilmedigi uçin diňe şeýle görünýar.Masihiýçe haýat geçirmek-köne tebigat,köne adatlar we günaleri ret etmek diýenidir.

Ezizler,eger şonuň ýaly doganlary bilseniz,tiz olara ýardam bermage hereket ediň.Olara hakykyý masihiýçe haýat geçirmek näme ekenini we nadip şu haýaty başlamak mumkindigini doganlarynyza öwrediň.Biz masihiýçe haýat geçirenimizde Özümiziň ýagşy insan bolmagymyz uçin däl,belki Hudaýyň ady şöhratlanmagy uçin ýaşaýas.

Başgalar,masihyý insanlaryň haýatyny görüp,”howwa,hakykatdan hem Hudaý şu insanyň haýatyny ögertiptir”,diyip oýlasyn.Her bir Hudaýa iman getirenler uçin”Hudaýyň perzenti”diyen ada eýe bolmak hukuku berilen.Beýle ada bolsa hemme hem munasyp bolwermese gerek.

Her bir perzent bolsa özündäki meseleleri we şatlyklary bilen gökdäki Atasynyň ýanyna gelmek mumkinçiligi bar.Haçan biz Hudaý bilen gepleşenimizde,Onuň söýgisi we mähribanlygyny ýenede duýas.Mesih bilen bille bolan insan,Hudaý tarapyndan berilýan her hil merhemete eýe bolmak hukukuny ele girizýar.

Hudaýyň merhemeti bolsa asla tukenmeýar.Çunki Ol her birimizi merhemetlemegi isleýar.Ezizler mowzugymyz öz sönüna ýetdi.Ezizler,ýeede öz mowzuklarymyz arkaly düşüşyinçenli hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top