4:11

Mesihyň şagirdleri

MP3

Salam eziz doganlar we uýalar. Mesihyň şagirdlerine bagyşlanan programmamyza
hoş geldiňiz. Halypaçylygyň esasyny aňmasdan agzalaryň ryhyý ösmägina uns
bermaýan jemagat assa-ýuwaş öz güýjini gaçyryp ahyry dargaýar. Bunuň ýaly
jemagat Hudaýyň Patyşalygy uçin netijesiz we peýdasyz bolýar.

Elbetde täze imana gelen adama alada edinmek ryhyý kämillige etirmek
maksaty bu diňe şol adamy dindar ýa-da Hudaýyň göz onünde kemçiliksiz etmek
diýani däl.Buny ýokaryda hem aýdyp geçipdim.Biz alyp barýan işimiz
netijesinde täze imana gelen doganymyz Masih jemagatyndaky imanlylar
arasynda we dünýada alyp barylýan işlerde işjen gatnaşmagy gerek,bu
halypalyk maksatyna laýyk gelýar. Rebbimize makul bolman kişi hiç haçan
ryhýy üstünlige ýetýan şagird terbiye edip bilmaýar. Egerde Hudaýyň
Pätşalygy biziň memleketimizde berkarar etilmagine biziň gözümuz
etmese,onda biz masihiý haýatdan ýüz dönderip özümuziň şahsyý dindarlyk
we takwalygymyz hakynda gaýgy çekmagimize dogry gelýar. Orta asyrda
monahlar Rebbimiz önünde päk bolup ýrmek uçin terkidünýä bolup monastyrda
ýaşaýdylar.

Beýle adamlar özlerini şeýtanyň meýilendirmesinden we günaden saklanmakçy
bolup Mesih uçin dünýani ýaňlandyrmadylar.Hudaýi bolsa bu bu adamlar
arkaly nahilli beýik işler edişi we beýiklenmegi mumkindi.Şeýle eger biz
özümuziň “asuda wagt”larymyzy-Rebbimize hemra bolup töweregimizdaki
adamlarnyň haýatlaryny özgertmekden ýokary goýsak bu ýagdaýda turkmen
jemagatynyň düýbine biperwaýlyk bilen sereden bolýas. Biz turkmenler butin
jemagatny dykatymyza alyp,özümuz hem bir jemagat ýaly agzibirlik bilen
iş alyp barmagymyz,täze imana gelenlere halypalyk etmagimiz we aramyzdaky
azaşanlara Masihyň hoşhabaryny ýglan etmegimiz gerek. Hudaýi söýan,Oňa
hemra bolan kişiniň nury ynsanlar garşysynda lowurdýar,ony gap astyna
ýaşyryp goýmaýarlar.
Biz Rebbimize hemra bolonymyzda Isa şagirdlerine aýdan ahyrky sözlerini
ýatlamagymyz mumkin.Ol şeyle diyendi:”Men hemişe,tä dünýanyň ahyryna çenli
siziň bilen boloryn”. Içimizde ýaşaýan Mukaddes Ruh bizi hiç haçan taşlap
gitmäýar,asla terk edmaýar. Isa asmanda hem ýerde hem butin häkimiet
berilendir şoniň uçin Onuň gudraty hemişe biz bilendir.Biz şagitdlerimize
halypalyk edip Olory Hudaýyň yoluna salanymyzda, Masihe tabun bolmagy
öwretenimizde Isa hemişe bize ýardam berib dürýar, bizi hiç haçan taşlab
goýmaýar. Şonuň ýaly eken biz höşhabary yglan etmäga Hudaýa hyzmat etmaga
hemişe taýyn dürnagymtz gerek,çunki güýjimiz esasi bolon Mesih hemişe biz
bilendir.Ezizler şagird arrtyrmak hakynda gepleýan bolsak wagtymyz
etmesligi tebigydyr. Egerde sizde şagird artyrmak mowzugyna degişli
pikrleriňiz bolsa biziň elektron saytymyza habar yollaň ,bundan başga
saytymyz forumlarynda gatnaşyp Masihy doganlar we uýsalar bilen
gatnaşykda bolmagyňyz mumkin. Höş ezizler Rebbimize bolon hyzmaytyňyz
hasylly bolsun!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top