MP3

Salam eziz aga-iniler we uýalar. Mesihyň şägirdlerine bagyşlanan
programmamyza hoş geldiniz. Biz Rebbimize hemra bolonymyzda Isa şagirdlerine
aýdan sonky geplerini ýatlamagymyz mumkin,bu hakda Matta höşhabarynyň 28
bapynda okamagynyz mumkin.Ol şeýle diypti: «Men hemişe, tä dünýäniň
ahyryna çenli siziň bilen bolaryn» Içimizde ýaşaýan Mukaddes Ruh bizi hiç
haçan taşlap gitmeýar,asla terk etmeýar.Bu hakda Ewreýlere hatynyň
13:5aýatynda okamagynyz mumkin. Isaä Gökde we ýerde ähli ygtyýarlyk
berilendir,şonuň uçinOnuň gudraty hemişe biz bilendir.Biz şägirdlerimize
mugallymlyk edip olary Hudaýyň ýolyna başlanymyzda Mesihe tabun bolmagy
öwretenimizde Isa hemişe bize ýardam berip durýar,bizi hiç haçan talap
goýmaýar..
Şonuň ýaly eken biz Höşhabary yglan etmaga,Hudaýa hyzmat etmaga hemişe
taýyn durmagymyz gerek,çunki guýjimiz çeşmesi bolan Mesih hemişe biz
bilendir.Hudaý bize gorkaklyk ruhyny däl,belki guýç-gudrat,söýgi we
özerklilik Ruhyny beren,bu hakda Timutiýa 2 ji hat 1:7aýatynda
ýazylan,şonuň uçin biz Rebbimize batyrlyk we gaýdywsyzlyk bilen hyzmat
etmegimiz gerek.Memeleketimizde Hudaýyň şälygyny ötürtmakda her bir imanly
kişi işeňňirlik bilen gatnaşmagy şert,çunki her birimiz bu beýik işiň aýryp
bolmaýan bir bölegimiz.Hudaý bizi işletmekçi we bunuň uçin bize zerur bolan
hemme zady berip goýan.
Netije edip aýdanda mugallymçylyk etmek bu Isanyň emridir,buny hemişe ýatda
tutmagymyz gerek.Isa Öz haýatyny başgalar uçin gurban edeni ýaly,biz hem oz
haýatymyzy başgalar uçin bagyşlaýyşymyz gerek.Bu pudakda hiç kim spesialist
däl.Yone Mukaddes Ruh päşgeşleri sebäpli her birimiz mygallymlyk edip
bilýas.Biz Mesih bedenidaki doganlarymyz bilen hyzmatdaşlykda işlämagimiz
gerek,başgalary imanda ösmäga,Rebbimize tabun bolmagyna ýardam bermagimiz
gerek.Bu biziň her gunki işimiz bolup haýatymyzyň aýrylmaýan bir bölegine
öwrulmagi gerek.Biz töweragimizdaki adamlara,goňşylara,garyndaşlara Hudaýy
suratlandyrylmagymyz gerek.
Şonda Onuň ady biziň haýatymyz,maşgalamyz we jemagatymyz arkaly
şöhratlanýar.Eger biz Hudaý beren üpjün etmekligi sebäpli Mesih emrini
berjaý etmaga kesgitli karar etsek,bunuň ýaly ýagdaýda bu dünýade ullakan
özgerişler bolmagy şübhesizdyr.Şeýle ekeni ýagşylyk etmekden aňtamamyzy
gaçyrmaýylyň.Eger gowşaşmasak öz wagtynda bunyň hasylyny orup alýas.Biz
jemagatda we ýaşaýan halk arasynda özümize şagirdler
arttyrmagymyz,mugallymlyk etmagimiz gerek bu Hudaýyň eradasydyr.Biz
bunyýerine ýetiraýliň,Memleketimizde Mesih jemagatyny we Şäälygyny guramak
uçin jan çekijilik bilen hereket edaýliň! Egerde sizde şagird arttyrmak
mowzugyna degişli pikirleriniz bols biziň ellektron saýtymyza habar
ýollan,ýa-da biziň saýtymyza girip habar galdyryň.Bundan başga saýtymyz
forumlarynda gatnaşyň we başga mesihyýlar bilen tanyşyp,olar bilen
gepleşip aragatnaşykda bolmagynyz mumkin. Höş ezizler, Rebbimize bolan
hyzmatynyz hasylly bolsun.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top