MP3

Salam eziz radio dinlejiler. Sadyk şagirdler diyip namlanan programmamyza
höş geldiňiz. Ezizler Pawlus Kolosiýaly doganlar uçin ybadat edeninde
Kolosiýadaky jemagat ösüp netijeli boluşuny haländy. Kolosiýalylar 1-ji
bab 9-12 aýatlarynda şol jemagat uçin Pawlus Hudaýdan ajap hikmet we akyl-
paýhaslyk dilepti.Soň sözünde dowam edip: «Şeýle hem Rebbe mynasyp durmüşda
ýaşap Ony her babatda hoşal etmegiňiz uçin dileg edýaris. Nurdaky Öz
halkynyň mirasyna şarik bolmaga sizi doly mynasyp eden Ata Hudaýa şatlanyb
şukur edeli”-diyip aýdýar. Halipaçylygyň ähmiýetini aňlab etmesden
agzalaryň ruhýy ösüşine üns bermän jemagat assa-ýwwaş öz güýjini ýitirib
barýar we ahyr soň ýitip gidýar. Beýle jemagat Hudaýyň Patşalygy uçin
netijesiz we peýdasyz bolýar.

Elbetde täze imana gelen adama alada etmek,ruhýy kämillige etirmek
maksaty-bu diňe şol adamy dindar ýa-da Hudaýyň göz onünde nogsansyz
etmek diýani däl.Buny ýokaryda hem aýdyp geçiptik.Biz alyp barýan işimiz
netijesinde täze imana gelen doganlarymyz Mesih jemagatydaky imanlylar
arasynda we dünýada alyp barylýan işlerde işeňňirlik bilen gatnaşmagy
gerek bu halypaçylyk maksatyna dogry gelýar.Rebbe ýaramly bolmän kişi (2-
ji Timotyi 2 bab) hiç haçan ruhyý netije etişýan şagirdleri ösdürip
bilmaýar.Egerde Hudaýyň patşalygy ýürdymyzda gurnalmagyna biziň gözümüz
etmese onda biz masihiý haýatdan dänib özümüziň şahsýy dindarlygymyz we
takwadarlygymyz sebäpli gaýgy-gam çekmägimize dogry gelýar. Orta asrlarda
monahlar Rebbyň onuňde dogry bolup ýöramak uçin monastyrlarda
ýaşaýrdylar. Beýle adamlar şeýtaňyň maýyl ediji zatlaryndan we günäden
saklanmakçi bolup Masih uçin dünýany titretmýandylar.

Hudaý bolsa şol adamlar arkaly nahilli beýik işler etmägi we şöhratlanmagy
mumkindi.Şeýlelikde eger biz özümiziň “asudalyk wagt’ymyzy –Rebbimize
hemra bolup daştöweregimizdaky adamlaryň haýatlaryny özgertmäkden
ýokarrak goýsak buniň ýaly ýagdaýda turkmen jemagatynyň esasyna
dykgatsyzlyk bilen gözlen bolýas.Biz turkenlariň butin jemagatlaryna alada
edip özümiz hem bir jemagat ýaly agzybirlikde iş alyb baryşymyz täze
imanlylara halypaçylyk etmägimiz we aramyzdaky azaşanlara Mesihyň
höşhabaryny habar etmägimiz derkar. Hudaýy söýan Oňa hemra bolan kişiniň
nury ynsanlar onuňde ýalpyldaýar. Oňy gap-çanak astynda gizlep
goýmýarlar.Biz Rebbimize hemra bolonymyzda Isa şagirdlerine aýdan ahyrky
sözlerini ýatlamagymyz mumkin(Matta 28 bab)
Ol şeýle diydi:” Men hemişe tä dünýanyň ahyryna çenli siziň bilen
boloryn”.Içimizdaki ýaşaýan Mukaddes Ruh bizi hiç haçan taşlab gitmaýar,
asla terk etmaýar.(Ewreýlara 13 bab 5 aýat) Isa asmanda hem ýerde hem
butin häkimiet berilendyr,şonuň uçin Onuň gudraty hemişe biz bilendyr.Biz
şagirdlerimize halypalyk edip olary Hudaý yoluna salanymyzda Masiha tabun
bolmagy öwretenimizde Isa hemişe bize kömek edýar, bizi hiç haçan
taşlamaýar. Ezizler şagird arttyrmak köp güýç we wagt talap edýan işdyr. Yone
Mesihe umyt baglasak şonda hyzmatymyz köp hasylly bolýar. Hoş sag-aman
boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top