MP3

Salam hormatly moştaklar.Siz bilen ýene duşuşup duranymyzdan oran minnetdaris.Mukaddes Kitapa seretsek,Hudaýyň söýgisi dogrusynda kop aýatlary görmegimiz mumkin.

Masihyý insan doganlaryna we öz ýakynlaryna Hudaýyň söýgisi hakda hemişe geplamagi gerek.Geplanimizde hem addyý däl,belki başgalary oýlandyrýan derejede geplep bilmegimiz gerek.Alaw ýaly ýanyp geplamagimiz gerek.

Sebäbi,Rebbimiziň haçdaky ölümi we insanlara alyp gelýan gutulmaklyk şoňa laýyk.Eziz doganlar,belki şoňça söýgini Hudaýa berip bilmýandyris.Şonuň uçin hem Ol tarapdan ýaradylan adamlara Hudaýyň söýgisini doly gorkezmage çalyşmagymyz zerur.

Eger kimedir Hudaýyň şu emrini amala aşyrmak kyn geçse,araza tutup ybadat ediň.Hudaýdan başgalar uçin mähr,söýgi we sabr-tukat soraň.Diýmek,birinji ädim doganlaryň mätäçlikleri we meselelri hakda öýlap göruň.

Belki kimdir hassa bolsa,elden gelinçe kömeginizi aýamaň.Eger doganlarymyzyň meseleleri onünde ejiz bolsanyz,Hudaýdan soraň.Başgalardan hem doganlarynyz uçin ybadat etmeklerini haýyşt ediň.Şeýdip Hudaýyň onünde arassa ýürege eýe bolmaga,doganlarynyza bolsa Hudaýyň soýgisini görkezmaga çalyşan bolýanyz.

Meselen oýiniziň naharhanasyna giren wagtynyzda,diňe özüniz hakynyzda dälde,köçedaki aç insanlar hakda hem oýlaň.Bunuň ýaly pikr etmek başgalara degişli söýgi aşyp barmagynda size ýardam berýar.Elbettde özüniz we maşgalanyz hem möhüm.

Çunki olary hem Hudaý söýar.Olar hem Hudaýyň döredilenleri.Ýone dogana görkezen her bir kömegimiz Asman Şäälygynda hazyna ýygnamagymyz uçin ýagşy mumkinçilikdir.

Eziz dogan,ýerde Hudaý uçin we Onuň perzentleri uçin görkezilen azajyk mähriniz öwezine Gökde ikki,uç hatta on barabar koprak bolup gaýtyşyna şahsyý men ynanýan.

Hudaýa ynanmaýan kişi uçin bu geplariň onçäklym ähmiýeti bolmasa gerek.Eziz dogan,her bir insan wagty-sagaty gelende Hudaýyň onüne barýanyny we her bir eden işleri uçin jogap berişini ýagşy bilýas.

Şonuň uçin eziz doganlar,geliň elimizden gelinçe Hudaýyň emrlerine gulak salaýlyň.Onuň islegi bolsa Özüne we dooganlarymyza görä Hudaýyň söýgisini görkezip bilmegimizdir.Şonuň bilen ezizler,mowzugymyzy gutarýas.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top