4:11

Maşgala uçin ertek

MP3

Bir bar eken bir ýok eken gadym zamanda bir garyp kişi maşgalasy bilen kiçi
oýde dykylyp ýaşaýan eken.Beýdip dykylyp ýaşamak olara oran oňaýsyzlyk
getirýan ekeni.Tiz-tiz bir birine urulyp öýkelep ýören ekenler.Bir güni bu
adam Rebbimiziň onüne kömek sörap gelipdir.Rebbim –Mana ýardam bermeseň
bolmaýar,men maşgalam bilen oran kynalyp galdym.Bir otagda hemmemiz
dykylyşyp ýaşaýas,haýyşt maňa kömek et diyiptir ol.Rebbiý oňa:-Saňa bir it
berýan ,meseleleriňi şol çözüp berýar diyiptir.Biçäre kişi iti alyp öýine
gaýtyptyr.Oýlerine gelenson ýagdaý onkisinden hem ýamanlaşyptyr.It hem
ullakan ekeni ol hem ýer tutup bundanam başga gijesi bilen üýrmip çykýady.

Ol adam ýene Rebiyiň onüne gelip:_Rebbim maňa it sowgat edeniň uçin
minnetdar,ýone ol maňa ýardam berip bilmedi-diyptir . Rebiyý:-Bolmasa sana
towuklar berýan.Bu gezek olor sana elbettde kömek edýar-diyptir. Adam
towuklary hem öýine alyp baryptyr.Indi öýde itiň üýrişi etmen ýaly,towuklar
hem hemme zady seçip taşlýar,birdänikä gygyryp iň kiçi çagany görkutyp
iberýady.Ol ýenede Rebiň onüne geliptir: Rebbim diyiptir ol-Towuklar
elbettde ýagşy olar bize ýumurtga berýar,ýone öýimiz onkisinden hem
tertipsiz bolup gitdi.Haýyşt bize kömek et!-diyiptir.Rebbiý bir az öýlanyp
durup-Mende sen uçin ajaýyp sowgat bar diyiptir,ol sana elbetde kömek eder
diydi.Bu gezek biçäre adam öýine geçi eteklep gidiptir.Geçi hem oloryň
ýagdaýyna kömek etmeptir.Tersine hemme zady çeýnep taşlaptyr.

Haly gaçan kişi ýenede Rebbiň onune geliptir:-Rebbim sowgatlaryň hemmesi
gowy ýone oloryň hiç biri maňa kömek edip bilmedi.- Kömek etmedimi ?-diyip
soraptyr Rebbiý.-Kömek bermedi-diyip jogap beriptir kişi. Beýle bolýan
bolsa olaryň hemmesini berip iber. Sonunan özüni nahilli duýanyňy özüni
nahilli duýanyň hakynda maňa aýt –diyiptir. Ol kişi Rebbiň öwreteni ýaly
öýdäki iti,towuklary we geçini başgalara berip iberiptir.Olordan gutulanson
öýi änçeme giň duýulyptyr.Özuni enil duýuptyr.Rebbiň onune baryp –Rebbim
men hiç haçan özümi beýle ýenil we gowy duýmaptym.Öýim hem änçeme giňelip
galdy.Indi bir-birimize urulyp hem gidemizak.-Buny eşidenimden şatly
diyptir Rebbiý.

Ýagşy erteki ekenmi? Bundan netije çykarsak-kişi özünde bar zatlaryň
gadryny bilmegi gerek.Käwagt özümizdaki bar zady görman,Hudaýa nägilalik
bildirýas.Başgalaryň haýatyna seredip biz hem olar ýaly
ýaşasymyz,geinmagimiz gelýar.Ýone Hudaý bize berenini görüp olar uçin şükur
edip bilmek iň ullakan iş.Dine bu däl,baryňa kanagat edip olordan lezzet
almak hem guýçli adamyň işi. Perzentlerimiz biziň sözlerimizden görä
Hudaýyň onünde özümizi tutuşymyzdan Hudaý bilen aragatnaşyk etmagi
öwrenýar.Buňa meüzeş ertekleri perzentlerinize ýatmakdan oň aýdyp
beriň. Olor bilen bille ybadat ediň.Olory dogry ýola başlamakda gyzykly
wakalardan peýdalanyň. Bir ömüre oloryň ýadynda galýar. Eziz diňleýji bunuň
ýaly öwit beriji hekaýalar we ertekiler gerek bolsa biziň saýtymyz size
ýardam bermaga hemişe taýyn.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top