3:38

Hümmetli aýal

MP3

Amatly durmüşa etmek uçin nahillidyr bir syr barmyka? Näme uçin kä bir är-
aýallar amada etişýarlar,başkalary bolsa etişib bilmýarlar? Bu diňe amada
baglymy? Salam ezizler.
Sulayman pähimleri kitabynyň 31çi bab 10-31 ayatlarynda Sulaýman”başarjan
aýal” keşpini ajaýyp usul bilen görkezen. Bunuň ýaly keşpi Mukaddes
Kitabyň başka ýerlerinde-de täpyb bolmaýar. Gadymy grek dilinde bu sözler
ene “hümmetli aýal” diyip terjime etse bolýar. Emma ikki terjime edilen söz
hem asl nushadaky ýagny gadym grek dilindaky sözüň doly manysyny aňlatyb
bilmýar.,Aslynda Sulaýman aşakdakylary aýtmakçy bolanyna men doly ynanýan
:”Bunuň ýaly aýal çyndan hem aýal bolmak nämedigini bilýar: ol özünuň
aýaldygyny nähilli doly we butinleý açyk ýagdaýda serpikdirmägi
bilýar,bunuň ýaly aýal çin aýal ýaly amada etişen hasablanýar.

Sulaýman aýaly aýdyp berişden oň şeýle sorag berýar:” Parastly aýaly kim
tapyb bilýar?” Bu şony bildirýar — beýle häsietli aýal kemden-kem
düşüşýar. Sulaýmanyň talaplaryna jogap berýan aýal bilen haýatymnyň 15
ýilyny geçirmak aýratynlyk hukukyna eýe bolonym uçin,şol aýatlary ökänymda
mdama minettdarlyk bilen gözlerim ýaşlanýar. Sulaýman şol aýatlarda
görkezen aýalyň häsietlerini birme-bir görüp çikmak kitabyň maksaty
däl.Yone men oraň möhüm bolan bir zada dykgatyňyzy çekmek halaýan:bu
syradyň başynda,ortasynda we ahyrynda butin dykgat onuň ärine garatylaan

Başkaça söz bilen aýdanda,aýalyň ajaýyb ,oňaýly häsietleri bilen etişen
iň ýokary ýeňişi-bu onuň äridyr. Aýalyň heleý häsietinde ele alan
ýeňişlerini şonuň ýaly usul bilen ölçemek gerek.Indi ol haýatyny diňe özi
geçirmäýar,belki onuň haýaty ärinde bolýar.Ol öz amadyny ärinde gorýar.Ol
öz yeňişlerinden görä äriniň yeňişlerinden köprak begenýar.
11-çi aytdaky şeýle oňat häsietli aýal hakyndaky birinji söze uns
ediň:”Äri oňa ýürekden bil baglaýandyr,hiç zada mätäç bolmas.” Bunuň ýaly
aýalyň äri özünde kanagatlanma duýgysyny hasyl etmek uçin dünýany
gezmelemegi,millioner bolmagy şert däl. Aýalynyň ruhlandyrany oňa eterli
bolýar. Köp kişiler biznesda ýa-da nahillidyr başka pudaklarda dinuw
bilmän amada etmek uçin hereket etýarlar,çunki olar diňe özlerinde
kanagatlandyrma hasyl etmagi islýarlar.Adatda meseleniň düýpi olaryň hiç
haçan öz öýlerinde kanagatlandyrma hasyl etmanlar-birinçi nowbatda öz
ene-atasyndan,soň bolsa öz aýalyndan göwün göterme sözlerini eşitmänlar.

Ezizler egerde sizde dürmüş barada peýdaly we gyzykly maglumatlar bolsa
olary biziň saytymyza göýberiň. Dürmüşuňyzi Rebbimiz söýgisi we Nejaty hiç
haçan terk etmesin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top