5:15

Hudaýyň maksaty

MP3

Salam gadrlylar.Ene-ata perzentine aladaçy bolýar,ýone näçe aladaçy bolmasyn,Hudaýyň onüň haýatyndäky maksaty hakda,Oňa eýermegi hakda aýtmýan eken,perzentini arkaýyn dünýä goýup bilmeýar.Hudaý hemmemize,”Men seni dolandyrýan,gözlerim seniň üstiňde bolýar.Hemişe Meniň gözegçiligim astynda bolýaň,seniň barmaly ýoly öwredýan”,diyar.Ol biz barmagymyz gerek bolan ýoly bilýar.Şonuň uçin hem biz oran ejizdiris.Biz hemmemiz haýatymyzyň her bir güninde Oňa mätäçdiris.Perzentleri ulaltyp,dogry ýola salmaýan,Gudratly Hudaý hakda we Onuň perzendi uçin maksaty bardygy hakda aýtmaýan ene-atalar uly ýalňyş edýärler. Aýdyň “Siz hiç bir perzentlerinizi otürtup,”Hudaý sizi biziň hemaýatymyza beren.Ýone bir gün biz ýanynyzda bolmanymyzda näme ýagşy we näme ýamandygyny özüniz bilip almagynyza we nädip dogry karar çykarmaga öwrenmaginize dogry gelýar?diyenmisiniz?

Şeýle edeniniz,Mesih siziň maşgalaňyzda ekeninden habar.Çunki siziň haýatynyzda,ýoluňyzda Onuň maksaty we meýilnamasy bar.Ol sizi dolandyrýar.Ol size näme etmek gerekdigini görkezýar.Ol size ýagşyny ýamandan aýyryp almagy öwredýar.Näme ýagşy we näme ýaman görünýar,barysyny öwredýar.Käwagt ýollar oran owadan we bizi özüne çekýan derejede bolýar,ýone olar Hudaý biz uçin taýarlän ýol däl.Käwagt çagalarymyz öz-özünden uly bolup galýarlar-da,öwrenmagi gerek bolmadyk zatlary öwrenýarler.Olar muny mekdepde öwrenmeýärler.Şonuň uçin,jögapkärligi özünize alyp,Hudaýyň olaryň haýtyndäky maksaty we Oňa tabun bolmak gerekdigi hakda öwretmeseniz,soň olar haýatlaryny öz elleri bilen ýoldan çykaryp zaýa edýärler.Soň siz näme edýanyz? Olary aýplýanyz.Ýone hakykat bolsa-siz olara ylahyý öwit nesihat bermansiniz,çunki muny özüniz hem almansynyz.

Hic hacan öz-özünizden soraman öz bildiginizçe ýaşansynyz.Olar hem sizden görelde alan.Şonuň uçin bir wagt gelip olar hem siz ýaşanyz ýaly ýaşaýar,siz eden ýalňyşlary edýar.Siz bolsa olary isledik adam bolup ýetişmani uçin aýplýanyz.Zaýa bolan haýat.Biz uçin iň ýagşysyny taýarlap goýan Hudaýa nämuçin eýermeýas?Haýatymyzyň her bir öwrülişinde biz uçin diňe ýagşy zady bolan Hudaýa gulak asmaýas? Haýat ýolumyzda kop gezek bellanimiz ýaly,biz önünden görüp bilmeýan zatlar bar.Biz haýtymyzdaky zatlary näçe zor meýilleşdirmaýliň,olary onünden bilip bilmeýas.Haýatymyzda nahillidir güna edenimiz uçin şu kynçylyklar we agyr günler başymyza gelýar diyip oýlaýas.Hemişe hem buňa günä edenimiz sebäb bolwermeýar.Käwagt wakalaryň haýatymyzda bolmagynda Hudaýyň maksaty bar.

Onuň biziň haýatymyz uçin taýarlän meýilnamasyna laýyk gelýan maksat bilen ,sebäp bilen iberýar.Hudaý siziň ýolbaşçyňyz bolsa bu haýatda hiç hilli kynçylyk görmeýanyz diyeni däl.Haýat ýoluňyzda duzaklar,çukurlar bolmaýar,hiç haçan ýykylmaýanyz we bir ýeriniz agrymaýar,diyeni hem däl.Hudaý nämeni nazarda tutýanyny eşidiň,”Rebbimiz aýdýar:”Size Men ýol görkezýan,Ýörýan ýollaryňyzy öwredýan.Maslahat berýan,size gözegçilik edýan.” Ol anyk haçan,nirede we näme diýen soraglara jogap berip bilýar.Bu bilen hiç haçan kynçylyklara düşüşmaýan diyip bilmeýas.Haýatymyzda näme bolmasyn,Hudaýa eýerip,Oňa göz dikip ýaşamak iň dogry ýol ekenini perzentlerinize ýaşlygyndan öwrediň,goý olar hem Hudaý bilen bille ýaşaýyşy öwrensinler.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top