4:05

Ot-çöpler

MP3

“Öz-özüňizzi aldamaň: Huday Özüni ýaňsyladýan däldir.Adam näme ekse,şony
hem orýandyr.Öz höweslerini kanagatlandyrmak isleýän özüni weyran eder.Emma
Mukaddes Ruhy kanagatlandyrmak isleýan baky ýaşaýşy alar”( Galat 6:7-8)

Salam eziz öňe baryan ýaş dinleji dostlar. Bu gun hayat gözel gorinyar.
Sizleriň yaşynyzda biz hem göwnimiz isleglerini,gözlerimiz görib höwes
eden zatlary eden wagtlarymyz bolan. Mdamo şatly guwançly bolmana
çalyşyadik. Şadyýan we guwançly bolmak yagşy. Göwnüny begantiryan iş bilen
meşgul bölan göwy egerde bu işler ahlak çaginen aşmasa. Diňe Hudayýň
konunlaryna dögry gelyan bolsa gowy bolyar. Mattä kitabunda Huday
Sulayman paygember arkaly şeyle deyan:”Ey,yigit yaşlygyndan rähet al
,ýyregiň seni täsin galdyrsin.Gönluň arzuw eden ,çöziň isleyan zatlary
et,yone bilib goy her bir eden işiň uçin Hudayý seni hökum edyar”

Bu ayat siziň aňyňyzda .ýyregynyzda möhürlenmegi gerek.Bü gun,hazir näme
iş edseniz ertir şol zatlar öz başynyza düşuyşy anyk. Buny olakan yaşly
ene-atanyz ,kakalarynyz hem garry enelerinyz tassyklamaklary mumkin. Bu gun
siz ene-atanyza,mugalimmlerinize we başka yaşy olakanlara boýun egmegy
halamayrsiniz. Öz bildiginyz bilen iş tutmäkçi bolyniz.Emma bir gun gelip
şol boýun egmeslikiň ybany otyny ýygnab alanyňyzda ahmyr etmege giç
bolyar.Eger Hudayýa gulak salsanyz ol öz Mukaddes Kitaby arkaly şeyle
dyidi: “Her bir ynsan öz üstinden höküm sürýän häkimiýetler Hudaý
tarapyndan bellenendir. Şona görä häkimiyete garşy çykýan her kes Hudaýa
garşy çikip,jeza düçar bolar”(Rim/ 13:1-2)

Hökümete garşylyk eden ýaş nesilyň köpçiligi ýaşlyginy tussagda
geçirmaga höküm edilen. Yalan gepniň hasylyny ygnab almak hem ýüregy
begentirmayar. Siziň yaşynyzdaky köp öglon- gyzlar yalan gepyň netijesi
barada öýlanmyarlar. Emma oňuň hem başynyza yagyan agrykly miwesi
bar.Siz bir gezek yalan gepledinizmi öz howpsuzlygynyza ziyan etirän
bolyanyz. Siz döstlarynyz we ene-atanyz öňunde hem ynamynyzy yitiryanyz.
Bu yalançylyk siziň aragatnaşyklarynyza erbet täsir edyar.Bu diňe bu
dynyada bolyan gelejek miwelery .Hudayiň höküm güninde yalançilaryň
yagdayi nahilli bolyandygyny diňe göz önuüne getirib bilyars.

Yaşlykda ynsan özinde yok zatlara eýe bolmak halayar. Buňa eýelik edip
bilmese ogurlyk yoly bilen bolsa hem ele almak islyarlar.Yone ogrulyk
häsylyny ygnamaga dögry gelyar.Şu gun ogrulyk bilen ele düşuyanlaryň
köpçiligi yaşlardan ybarat. Bu işlery köçede dal öýde etseniz hem ene-
ata, doganlarynyz we garyndaşlarynyz arasynda hem yaman adly bolyanyz. Olar
size hemişe şübhe bilen gozlyarlar.Hiç bir zady size
ynanmyarlar.Dostlarynyz hem azalyar. Yaş dostym eger yaşlyk hatalary we
bu hatalardan saklanmak barada köprak bilmek isleseňiz biziň saytymyza
yazyň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top