4:34

Mesihe ynanmak

MP3

Salam.Biz ene-atalar perzentlerimize Isa Mesihe ynanmak we Oňy özleriniň Halasgäri diyip kabul etmekleri we Oňa iman getirmeklerinden oň,özümiz Oňa bolan ynançymyzy barlap almagymyza dogry gelýar.Kopçiligimiz “Isa Mesihe ynanýas”diyas,ýone haýatda hakykyý eziýet we kynçylyklar gelende näme etmagi bilman çaşgynlyga düşüp galýas.Eger şonuň ýaly bolýan bolsa Isa Mesihe ynanmak nahilli bolmagy gerek?Mukaddes Kitapy agtarsanyz hemme kitaplar içinden Isa Mesihe ynanmak hakdaky aýatlary tapýas,emma aslynda bu aýatlar nämeni aňlatýar?Hemmemize aýan bolyşy ýaly,Mukaddes Kitapda ýazylany boýunça insan günasi bagyşlanylyşy,halas boluşy we addyýrak edip aýdýan bolsak,jennede baryşy uçin ol Isa Mesihe iman getirmagi,ynanmagy gerek.Ýohanna birinji bapyny açsanyz,ol ýerde Hudaý :

“Ol Özüni kabul edip, adyna iman edenleriň hemmesine Hudaýyň perzentleri bolmak hukugyny berdi. “diyidi.Bu çyndan hem ajaýyp aýat.Bu kop ýagdaýlarda maňa ýardam we goldaw beren aýat.Iň owwal Isa Mesihy Hudaý Mukaddes Kitapda kim diyip atlandyran bolsa,şoňa ynanmak we soň Oňa iman getirmek-bize Hudaýyň perzenti bolmak hukukyny berýar.Mesihyň höşhabary bary buna ynanlar uçin gudratly halas bolmak höşhabarydir.Meselen Rimlilere 5 bap 1 aýatynda ol şeýle diydi, biz imanymyz bilen aklanyp indi başga aýpdar däldiris.Aklanan adam bolsa indi päk-Hudaýyň göz onünde halas bolan.Şonuň uçin hem imani bilan aklanan diýeni bu Hudaý bilen parahatçylyga eýediris diyeni.Efeslilere 2 bap 8-9 aýatlarynda ol:” Çünki siz iman arkaly Hudaýyň merhemeti bilen halas edildiňiz. Bu siziň öz tagallaňyz bilen bolmady, muny size Hudaý peşgeş berdi.

Hiç kim ynsan tagallasy bilen halas boldum diýip öwünmesin. “diydi.Diymek,biz halas bolmak uçin özümiz hiç zat edip bilmeýas.Eden işlerimiz hem netijesiz.Eger ,”Men sogap işlerim bilen Hudaýyň jennetine ýetişýan”diyip oýlasanyz ýalňyşýanyz. Mukaddes Kitapda ýazylyşy boýunça biz bunuň ýaly edip bilmeýas.Şeýle eken näme edişiniz gerekdigi anyk.Menimçe Isa Mesihe ynanýan diyip oýlap,özlerini howpsyz we oňat duýup ýören adamlar ýalňyşýarlar.Siz hem şolaryň biri bolsanyz,häziriň özünde togtap oýlap göruň,siziň ynançynyz nahilli ynanç,bu şeýle bir addyý zatlaryň bardygyna ynanç ýaly ynançmy ýada Gudratly Hudaýyň Ogly bolan Isa Mesih edil siziň günalerinizi alyp häçda gurban bolanyna we sizi bary günälerinizden arassalanyna ynanyşmy?Ol siz arkaly haýatynyzda gudratly işler edip bilişine ynanýanyzmy?

Ol siziň haýatynyzy hem dolandyrmagyna we mužjyzalar gorkezip bilişine ynanýanyzmy? Käbirler,”Men Isa Mesihe ynanýan”diyenlerinde Isa Mesih bar bolany hakdaky fakta ynanýan,Mukaddes Kitap çyndan Hudaýyň Sözi ekeni hakdaky fakta ynanýan,Mukaddes Kitap Hudaý we Isa Mesih hakda öwredýar,Oňda ýazylan hemme zada ynanýan.Şeýle diyip aýdanlarynda olar bu zatlaryň barysyna fakt hökmünde ynanýarlar. Eger aranyzda kimdir biri ine şonuň ýaly ynanç bilen ýaşap ýören bolsa biliň-bu ynanç sizi halas edip bilmeýar.Siziň ynanmagynyz gerek bolan zat,Isa Mesihy haýatynyz Halasgäri,Rebbiniz,Ýol görkeziýjiniz we penakär ekenligi.Siz Oňa şeýle bir butin galbynyz bilen yanyp,haýatynyzy doly tapşyryp bilseniz we Hudaý sizi dolandyrmagyna ýol berseniz jennede baryp bilýanyz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top