MP3

Salam. Her bir jübüt çagaly bolonda ony nahilli terbiýelemek hakynda
öýlanyb galýarlar. Käbirleri öýlanmasdan öz öýlerinde nahilli terbiýe goren
bolsalar şonüň ýaly terbieni çagalaryna hem gollaýarlar. Bu näçe gowy.
Pikrimizçe her bir ene-ete öz ene-atasyndan öwrenen diňe gowy terbieni
gollab kemçiliklerine doldyrmagy gerek. Ene-atanyň esasy börçy hemme zady
aýdýşymyz ýaly edýan çaga dal ,belki bahtly perzentni terbielemek. Koplanç
ene-ata perzendi hakynda gereginden köp gaýgy edýarlar,özleri eden
hatalaryny çagalary etmesligine hereket edýarlar. Bu gun hazirkizaman ene-
atalary yol goýbermekleri mumkin bolan bir näçe hatalarňy dykgatyňyza
ýollaýas. Diňleň belki oloryň arasynda siziň hatalarynyz hem barmykä?

Perzendiňizi başynyza çikarýaňyz.Köp ene-atalar ideal bolmagy halýarlar.
Perzendimiziň her bir ynjyklygyny ýerine ýetirýas : täze oýunjak
islýaňmi—baş üstine! Ene-de süjimi-ynha al. Emma problema şonuň ýaly
ýagdaýyda çagä dünýä diňe oňuň daş-töwereginde aýlanýan ýaly görünýar.
We başka saparda özi islýan zady alyb bilmese güçli göwnüňi galýar. Şoniň
uçin biz olory köp lälik saklamagymyz bolmýar.Olory gowy görmegimiziň özi
eterli. Olor biz uçin butin barlygyň merkezi.ýone olor özi uçin şonuň ýaly
ynsana aýlanyb galmaly dal. Ýogsam olar egoist bolup ösüýarlar.
Egoistlyk geljekde diňe özüne dal töweregindaky adamlara hem zelel etirýr.
Bor çaga häzir islänini alyb bilmesin,emma ulalanson oňa ýaşamak aňsadrak
geçýar.Haýatda hemişe ol isläni ýaly bolmýanyny çagalygyndan bilib ulalsa
ýetişende bu hakykat oňuň uçin garaşylmadyk hujüm bolmaýar.

Perzendiňizi öräň oňat diyip hasablýaňyz. Çagalar bilen işlaýän
spesialistlar häzirki ene-atalaryň perzendleri dögrüsyndaky erbet
pikirleri diňlamagi halamýanlyklary barada tiz-tiz geplýarlar.Çagany
tankyd edişiniz bilen ikkinji tarap dessine size nägilelikleriňi
bildirýarlar. Emma buniň ýaly ýagdaýda ene-ata tiz anyklyk girizib çagasy
bilen meşgullanmagyä borçly. Eger-de mugallym çagaňyz özüni edepsizlik
edip klasdaşlarynyň göwnine degýanyňy aýtsa,onda siz mugalyma dalda
çaganyza görä çäre görüň. Bunuň ýaly ene-atalar perzenti hakyndaky
tankyda dogry baha berib terbiesindaky kemçilikleri dögrülamak barada
öýlanmagy gerek. Perzendiňiz- butin haýatyňyz.Perzendimiz bilen
büýsanyas.Eger-de olaryň haýatynda bir möhüm waka bolsa öz eňişlerimizden
görä olordan köprek şat bolýas. Ýone her zadyň çagi bar.

Siziň öz şahsyý haýatyňyz we ýeňişleriniz bolişi zerur. Çagaňyza
öwrenmegi uçin nusga gerek.Siz ynha şo nusga boluň.Eger perzendiňiz
kämil haýat geçirmagini halasaňyz şol yoly oň siz basyp geçmagiňiz gerek.
Çagaňyz örnüna hemme kararlarny siz kabul edýaňyz.Dögry hemmemiz hem
perzendlerimiz ýaramaz bir ýagdaýä düç bolmagyny halamýas. Meseleniň
agrlygy beýle çaga özi özbaşdak pikir edip bilmýar. Ol her hilli maýda
kararlarny hem sizsiz kabul edip bilmýar. Ýa-da özi karar kabul etmagi
mumkinligi baradaky düşünjeni ýatdan çikarýar-bu göwmy? Çagaňyz nahilli ýa-
da kim bolüşüny oloryň ornüna çözmeň.Bu- peýdasyndan zeleli köp mähr.
Çagany ýaryşa taýarlaň ýaly terbiýalemek. Her bir ene-ata öz çagasyny
başkalara görä zor bolmagyny halýar. Ol gowy ökasa in gowy izik taýdan
netijeleri görkezse, Şol güyçli howes bilen çagaňyzy gyňab goýanyňyzy
bilmen galýaňyz. Ynha şeyle gepler.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top