3:51

Çaga we guneş

MP3

Salam. Maşgalaňyz bilen dynç almana çikmanyň wagty.Howa öraň gowy. Yssy

bolsa näme boluptyr? Bu hasam gowy suwa düşib, hezil edip dynç almak
mumkin. Emma bu yssy howanyň bir problemaly tarapy bar. Biz ulakanlar her
hilli ýagdaylara öwrenişib gidýas.Yssy we sowukda näme etmägimizi bilýars.
Öz-özümize alada etib bilýars.Yone perzentlerimiz bizden aýyrgyçly ,olor
özlerini güneşden gorap saklamagy bilmýarlar. Suwda näçe wagt
düşmekligini,güneşde näçe wagt durmak mumkindigini ýa-da mumkin daldigini
bilmýarlar. Ene-atasy aýtmasa ýadaýinça suwa düşib güneşda
oýnaýwerýarlar.Şonuň netijesinde garaşylmanda huşuny ýitirmekligi we
kesel bolup galmagy mumkin.Bunuň oňuňi almak uçin sizlere kä bir
maslahatlary berib geçmekçi bolýars.

Tebigat gujagynda maşgalanyz bilen dynç almak ulularä hem çagalara hem
barabar guwanç getitýar. Çagalar pökgi oýnab,suwa düşib,dagdan güller
terib, gumda öýjagaz gurab hezil edýarlar.Agşamara bolsa kä bir çagalaryň
ýuka derisi gyzaryb örgün daşyb gijatib başlaýar.Çaga özüni ýaman
duýib ýnjiklik edýar.Hatt-da gyzgynlygy aşmagy hem mumkin. Ululary bolsa
uýkysiz gije garaşýar. Hoş nadip deriniň ýakmaklygynyň oňuňi alsa bolýa?
Güneşden iň gowy goranyş bu güyim. Ýenil mayka we ak çitdan bolan baş
geýim.Diňe bedeniň açyk erleri –elleri, aýaklari,boýunyna güneşdan goraji
krem çalmagy ünütmaň. Ýadýňyzda bolsun köp kremlar çalynanson 30
minutdan soň täsir edýar.

Çaga näçe kiçik bolsa kremyň goraýyş derejesi ýokarrak bolmaly. Baş ýaşaça
bolan çagalarda bu görkeziç 25-30 paizny guramaly. Çaganyň tersiniň renki
ak bolsa kremyň goramak mukdary azyndan 30-35 paiz bolmagy gerek. Kremny
dine daga ya-da suwa düşmekde dal ,her gezek suwa düşanda,güneşde köprak
ýöramana dögry gelende hem çalmak gerek.

Her ähtimala garşy deri ýananda nahilli çäre etmek mumkindigini bilib
goýmak peýdaly bolýar. Bunuň ýaly ýagdaýyda dermanhanadan deri ýananda
çalynýan ýag alyň. Egerde yokarda bellenen ätiýaç çärelerine garamasdan
çaganyň derisinde gyzarýyş peýda bolsa çalýaňyz.

Eger ýag satyb almagy ünutaň bolsaňyz ,saçik ya-da prostyn hem kömek edýar.
Çaga suwa düşib çikanson orab goýsaňyz derisini goräň bolýaňyz. Öýe
gelenson hýyary gyrgyçdan geçirib suwyny sikib alyň .Oni gatyk ya-da
şekersiz ýogurt garyştyryb deriniň ýanan erlerine çalyň. Egerde çaganyň
dine derisi yanman gün urdy diýan şübheniz bolsa çagany 10 minuta ýyly
suw bilen doldurulan wanna salyň.Soňuňdan bedenini eklab artyb
nemlendiriji krem çalyň.Wanna kabul etmesden oň krem çalmak bolmaýar,çunki
ol derideki yssyny we nemligi uşlab dürýar. Dynç almagynyz göwündaki ýaly
geçsin diyseniz siziň we perzentleriňiziň ňowpsyzlygyny goraýan gerekli
zatlary almany ýatdan çikarmaň.Umumman çagalaryň terbiyesi ,maşgaladaky
aragatnaşyklar hakynda köpäk bilmany halasanyz biziň saytymyz sizlere
kömek etmaga hemişe taýyar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top