4:40

Hudaýyň munasyp hyzmatçysy

MP3

Salam gadrly ene-atalar.Siz haýatda imansyzlar bilen nahilli aragatnaşykda bolsanyz,perzentleriniz hem sizden görelde alyp,şeýle aragatnaşyk etmagi başlaýarlar.Siz imanynyzy ýaşyrsanyz,ondan uýalsanyz,perzentleriniz hem özlerini dünýada imansyzlar arasynda imansyz ýaly tutýarlar.Indi imanlylar Isa Mesihyň şägirdi bolany we güneden ýigreneni uçin özüni aklamagy togtatsyn. Resul Pawlus Hudaýyň saýlan hyzmatçysy bolan.Bugunki gündäki siz bilen men ynanýan teologiýa ylymynyň esasyý bölegi resul Pawlus sebäpli peýda bolan.Ony kowup çykaranlar.Her taraplaýyň howp hatara duş gelen.Hemişe bir tussagdan çykyp,başgasyna düşen.Ahyr soň kelläsini bedeninden bölup aýranlar.”Diýmek ol bol hasyl orup alman ekenda”-diymeginiz mumkin.Ol näçe hasyl ýygnap alanyny aýdaýyn.Onuň hatlaryny okamak arkaly halas bolan millionlap adamlar onuň uçin ajaýyp hasyl hasaplanýar.

Onuň hatlary arkaly millionlap insanlaryň haýaty özgeren.Ýagşy hasyl almak diyende biz nahillidir madyý zatlara eýe bolmak diyip oýlaýas.Onuň hasylyna serediň.Biziň her birimiz onuň uly agramly, kyn,azaply haýaty getiren hasylynyň bir bolegidiris,çunki ol buňa ynandy.Biziň her birimiz onuň hasylyny aldyk.Näme diyip oýlaýanyz,asmanda hem onuň hasyly bolýarmy? Bu zat biziň aklymyza sygmaýar.Serediň,ol näme diyen: “Ýagşylyk etmekde ýadamalyň. Eger ruhdan düşmesek, öz wagtynda orarys. “.Perzentlerim ýaş bolanda onume şekaýat edip gelenleri ýadymda.Yktygatlary uçin mektepde kimlerdir olara azap beren.Şonda perzentlerime :”Yktykadynyzda berk duruň we Hudaý siziň haýatynyzda näme edişine seredin”.Şu oglanlaryň haýatynda hem Hudaý näme edişine gözlaň. diyip aýdandym.

We elbettde olar size näme edişlerine seretman Hudaýyň aýdanyny edenler uçin hali Hudaýydan minnetdar bolýanyz.” Biz adamzad butinleý ažaşan älemde ýaşaýas. Adamzad şeýtan tarapyndan,dostlary ýada düşmanlary tarapyndan aldanan.Adamlar Hudaýy oýnajak bolýarlar we bir wagtyň özünde özleri buny aňlap ýetmeýarler.Eger siz bilen men bunuň ýaly adamlaryň ýüregini görup bilenimizdedi,ýürekleri böleklenip gidenini gorerdik.Olaryň butin içki agzalarynyň kul ýaly sowrulup gidenini görerdik.Çunki olar ölýar,ýone özleri buny aňlamaýar.Mukaddes Kitap hem “güneniň – öwezi-ölüm”diyip aýdýar,fizik taýdan ölüm,ruhyý ölüm we ebediý ölüüm.Şeýle eken,eger haýatda ruhynyzy iýmitlendirman,diňe bedeninizi iýmitlendirseniz,sylagdan bihäbär galýanyz.Çunki Mukaddes Kitapda:” Ýagşylyk etmekde ýadamalyň. Eger ruhdan düşmesek, öz wagtynda orarys.

“Şoňa görä-de, heniz wagtymyz barka, hemmelere, aýratyn-da imandaky doganlarymyza ýagşylyk edeliň.”Bu hakda oýlap göruň.Her birimizde bu uçin mumkinçilik bar.Biziň mumkinçiligimiz näme?Her birimizde başga insanlaryň haýatyna tohum ekmek mumkiinçiligi bar.Bular dostlarymyz,maşgalamyz agzalary,perzentlerimiz,agtyklarymyz,işdeşlerimiz bolmagy mumkin.Bizde olaryň haýatyna tohum ekmek mumkinçiligi bar.Buny nahilli edýan diyip soramagynyz mumkin.Meselen,eger olar saglyklarynda meseleleri bardygyny aýtsa,siz uçin ybadat edýan diyip aýdyň.Ýada kimedir şeýle bir Hudaý olary söýanyny aýdyň.Şu ýol bilen kem-kemden olara hakykaty siňdirip barýanyz.Soň siz eken ine şu kiçijik tohumy ösdürmagi başlaýar,Olaryň haýatyna siz kiçijik tohum itmeginizden soň olaryň haýatyna ýene başga tohumlary ekmekleri uçin başga adamlary iberýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top