4:01

Perzent ykbaly

MP3

Salam gadrdanlar.Perzent dogülandan soň,olary sagdyn we aklly edip terbiýelemek hakda oýlaýas.Ýone şeýle ene-atalar bar perzentleri dogülyşy bilen olaryň saglygy,terbiýesi, goraýyşy bilen bille geljekde özlerine mynasyp ýan ýoldaş tapmaklary uçin hem ybadat edýarlar.Bunuň uçin entek ir dälmi diýarsiniz? Ýone perzentler uçin ybadat etmek hiç haçan ir bolmaýar.Bilýanyz perzentiniz ýan ýoldaş saýlamagyndaky ýaňlyş we sonundaky aýrylmak islegi maşgalanyň başga agzalaryna hem agyr täsir görkezýar.Bu hiç kime ýaramaýan nähoş ýagdaý hasaplanýar.Söýikli perzentlerimiz haýatynda şonuň ýaly bolmaslygy uçin geljek ýan ýoldaşlary uçin kiçikliginden ybadat etsek bolýar.

Perzentiňiz uçin kim iň ýagşy gelin ýada giýew boluşyny diňe Hudaý bileni uçin Ol bu hakda iň dana maslahatçydyr.Diňe Onuň pikri dogry we aýgytly bolup biler. Şowsyz dürmuş geçiren tanyşlaryňyz bolsa gerek.Olaryň haýatlaryna üns beriň.Aýallarynyň ukypsyzlygy,ärine bolan hormatsyzlygy we ýene bir näçe kemçilikleri ýada äriniň gaharjaňdygy, biwepalygy we ýene kop sebäplere görä oloryň aýtylmaklaryna sebäp bolan.Soňlugunda perzentlerimiz ýan ýoldaş saýlamagynda ýaňlyşmaslyklary uçin Hudaýa ybadat edip olor uçin iň ýagşy we mynasyp gelýan jübüt saýlamagyna ýardam bermagini soramagymyz gerek.Olor entek ýaş diymeň,tiz arada oloryň ullakan bolup galanyny duýman hem galýanyz.

Ýene başga tarapdan seretseniz haýatlarynda ýan ýoldaşynyň koplap kemçilikleri boluşyna seretman,bille ýaşaýan jübütleri hem bilýanyz.Belki olor dürmüş güranson,biri-birleri uçin ybadat edendirler.Billelikde uzak ömir görmagi bir-birini düşunmage ýardam bermagi uçin Hudaýdan sorandrlar.Şeýle bolmagy hem mumkin.Eger eşiden bolsanyz,är-aýalyň birleşigi gökde baglanýar. Elbettde eger biz ikki insaňňy öz hökmi bilen baglaýan Zada bu hakda ybadat etsek,bu zat elbettde amala aşýar. Dabaraly toýlar,aldy-berdiler, şaý-sepler är-aýala bagt berip bermeýar.Diňe Ýaradyýjy olara bagt berip biler. Mukaddes Kitapda şeýle ýazylan:” Adamyň ýüreginde niýet köpdür,emma Rebbiň maksady amala aşýar.”(Suleýman pähimleri 19:21).

Biz ullakanlar perzentlerimiz ullakan bolup galanson,olary geljekki haýata taýynlap başlamagymyz gerek.Eneler gyzlaryna öwit edip dürli hünär öwretýarlar, atalar bolsa ogullaryna hakyký we çyndan erkek bolmak uçin nämeler etmagi gerekdigini,insan özüni nahilli tütmagy gerekdigini öwretýar.Ullakanlaryň öwitleri ýagşy,ýone olor hem insanlary bagtly edip bilmeýar.Diňe Hudaý olary hakykatda bagtly etmagi mumkin.Eger ýaş gelin-guýewler Hudaýdan nesihat sorap ybadat etseler Rebbimiz elbettde olora ýardam berýar.Hudaýyň Mukaddes Ruhy dürmüşyny berkleşdirýar.Onuň Ruhy çagalarymyzy dogry ýola başlamagy uçin häzirden ybadat edaýliň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top