3:43

Ikki kişiniň ybadatynyň syry

MP3

Salam. Bugun ybadatymyz netijeli bolmagynyň ýene bir syry hakyndaky
maglumady dykgatynyza ýollaýas. Matta 18:19 “Ýene size şuny aýdýaryn: eger
araňyzdan iki adam islendik zady dilemek üçin bir ylalaşyga gelse, gökdäki
Atam dilegleri bitirer». Buna çäk goýmaň. Geliň Hudaýyň Sözune ynanýas. Bu
kiçik gyzjagaz hakyndaky hekaýa menzeş. Onuň jemagatyndaky çöpany hemişe
:”Aslynda gep zat hakynda gidip dur” ýa-da “Buniň manisy umuman başga zat”-
diyip aýdýady.Ahyry gyz sorady:’Eger Isa aýdanyny — göz öňünde tutman bolsa
onda namuçin aslynda göz onunde tutanyny aýtmady?Bu aýatda Isa edil göz
onunde tutanyny aýdan we edil aýdanyny göz onunde tutan.Hudaýyň Sözunde
duruň we edil şonuň ýaly bolmagy gerekdigini aýdyň.

Tä Pawlus ýaly tupana dik serediň.Isanyň sözi perişdeniň sözünden
hakykyrakdyr.Pawlys aýdan:” Sebäbi Özüniňki bolup, Özüne gulluk edýän
Hudaýymyň bir perişdesi öten agşam ýanymda durup…”(Resuller işleri 27:23)
Ol şonuň ýaly söz bilen gepini gutardy: “Şonuň üçin, adamlar, arkaýyn
boluň, özüme aýdylyşy ýaly boljakdygyna meniň Hudaýa ynamym bar.”(Resuller
işleri 27:25).Hudaýyň Sözi perişdeniň sözunden hem hakykýrakdyr.Ýaman
ýagdaýlar bilen batyrlyk bilen düşuşyň we “Çunki men Hudaýa ynanýan Ol maňa
aýdyşy ýaly bolýar”-diyň.Siz şeýtan we jynlar çekilenlerini gorýanyz we
ybadatynyza jogap gelýar.Özünuznikinde duruň we Hudaý sizi
eşidýar.Goýylaşýan gara bulutlara seredip:” Çunki men Hudaýa ynanýan,maňa
aýdany ýaly bolýar”-diyň.

Isa wada beren:” …….. Gökdäki Atam dilegleri bitirer. “(Matta 18:19)
.Bir ýyly jemagat çöpanlaryndan biri şeýle ybadatyň guýji hakynda bir
wakany gepleb berendi.Ol şeýle diyip gep başlaty:” Rossiýadaky bir şäherde
wagz ediptim.Işini ýitiren bir doganymyz mehanik özünuň öýinde maşynama
täze tormoz goýip berdi.Ol bir kompaniýada 19 ýyl işlan eken,ýone kompaniýa
ýapylyb giden.Hyzmatdan soň şol mehanik we onuň aýaly meni aýalym bilen
bille nahara çagyrdylar.Mark 11:23 aýatyna esaslanan wagyzdan soň olar
bilen näme bolanyny mana aýdyp berdiler.

“Munuň üçin size diýýärin: doga bilen dilän ähli zadyňyzy aljagyňyza iman
ediň, ol size berler.”Olor jemagatdaky ybadat wagtynda adamsy hem aýaly hem
ybadat edenler. Olor öýe gaýtyp gelýan wagtynda bir-birinden näme hakda
ybadat edenlikleri hakynda soranlar.Mälim bouşynçe oloryň ikkisi hem howly
öýlerini satylmagy hakynda soranlary mälim boldy.Kop geçman olor ybadatyna
jogap aldylar.Hudaýyň Sözi hakykatdyr. Isa = belki bolar-ýa-da bolmagy
mumkin-diyip aýdan däl. Ol gutarnykly –“BOLÝAR”-diydi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top