3:40

Hudaýyň Yýbrahim bilen ahti

MP3

Amatly dürmüş gurmak uçin bir syr barmyka? Näme uçin kä bir är-heleýler
amada etişýarlar,başkalary bolsa etişib bilmaýar? Bu diňe amada baglykmi?
Salam ezizler.Hazir bolsa biz Gelip çikyş kitabyndaky 15 :7-8çi aýatlarny
gorup çikýas.Bu erde Hudaýy nadip Ybram bilen aht düzeni hakynda
aýdilýar.:”Reb Ybrama “Şu ýrda eýe bolmagyň uçin seni babyllaryň Ur
galasyndan çykaran Reb-Mendirin”-diydi. Ybram “Eý,Hokmürowan Reb Özümiň şu
topragyň eýesi boljakdygymny men nädip bilerin?”-diydi Reb oňa “Mana
üçýaşar göle,üçýaşar geçi,üçýaşar goç,gumry hem-de ýaş kepderi getir”-
diydi. Ybram getirip olaryň hersini ikki bölege boldi we her bölegi beýleki
böleginiň garşysynda goýdy.Yone ol guşlary bolmedi.Ybram läsleriň üstünde
aýlanyşýan çaýkelleri kowdy.Gün ýaşyp barýaka,Ybramy agyr uky
basmarlady,onuň üstünde elhenç gorky howpy abandy.Reb YbramReb Ybrama şeýle
diýdi “Sen şyny bilip goýgun,seniň nesliň ýat toprakda gelmişek hem gul
bolup ýaşar we şol ýeriň halky olary dört ýüz ýyllar ezer.Emma Men seniň
nesliňi gul eden milletiň jazasyny bererin.Şondan soň olar ummasyz mal-
mulk i bilen ol erden çýkarlar. Sen bolsaň uzak ýaşarsyň,asudalykda ölüp
,ata-babalaryňa göwşarsyň.Nesliňiň dördünji arkasy bu ýere dolanyp
geler,çunki amorlaryň günasi heniz jaza almak derejesine ýtenok.”Gun ýaşyb
garanky düşende tüsseli ojak hem-de ýalynly çyra görnüp ,bular haýwan
bölekleriniň arasyndan geçipmiş.Müsür derýasyndan tä beýik Ýewfrat
derýasyna çenli uzalyp gidýän şu
ýrdy: keýnleriň,kenizleriň,kadmonlaryň,hetleriň,perizleriň,rapalaryň,amorlary
ň,kenganlaryň,girgaşlaryň we ýabuşlaryň ýaşaýan ýurduny Men seniň nesliňe
berýandiriň”-diyip,hut şol gun Reb Ybram bilen äht edişdi.(Gelip çikiş 15:7-
18)
Bu aýatlaryň başynda Hudaýy Ybrama Kanýon ülkesini mulk edip beriş
hakynda wada berdi.Buňa Ybram “Men buny nadip bilýan ?”-diýan sorak
berdi.Hudaýy bolsa oz nobatynda Ybram bilen äht düzdi. Başkaça aydanda
Hudaýy äht düziş arkaly Özüni nämenidyr etmaga bagyşlaýar.Hudaýy äht
düzende özüni bir zat etmaga bagş etmekden artyk hiç zat edip
bilmaýar.Äht düziş soňký özgertib bolmaýan bagşyşlanmagy aňlatýar.Hudaýy
Ybram bilen äht düzenden soň Öz geplerinde geljek zamanny ulanmaýar.Indi
Ol:”Men berýan”-diymýar,belki “Men berdim”-diydi.Ezizler egerde sizde hem
durmuş hakynda peýdaly,guzukly maglumatlar bolsa olarny biziň saytymyza
goýberiň. Dürmüşynyzy Rebbimiz Söýgisi we Nejaty hiç haçan terk etmesin. Sag
aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top