3:41

Amatly dürmuş

MP3

Amatly dürmuşa ýetmek uçin bir syr barmyka? Näme uçin kä bir är-heleýler
amada etişýarlar başkalary bolsa ýetib bilmýarlar?Bu diňe amat gülib
bakyşyna baglymy? Salam ezizler!
Ähtdda dürmüşa güýç we mäkämlik berýan näme bar? Bu güýçni başkaça yol
bilen tapmak mumkin däl. Äht tebigatynyň esasy nämeden ybarat? Ähtnyň
tebigaty Mukaddes Kitabda höweslik bilen saklanyb gelinýan syrlardan
biridyr.Bu syr”dür” bolup ony Hudaýy biparhlar önune taşlamaýar(Matta
7:6)Bu şeýle mukaddes zatyr Hudaýy ony näpäk adamlara görkezmaýar.Zebur
24:14çi ayatynda Dawud şeýle didi”Reb Öz niýetini Ondan gorkýanlara aýan
eýleýar/Ol olara Öz ähtini bildirýär.

Hudaýya hormat we gorkuw bilen äht syryna ýakynlaşmak gerek/Egerde kimdir
başkaça aragatnaşyk bilen ýakynlaşmakçi bolsa bu syr olardan
gizlýanýar,berilmýar/ Bundan başka ähtny gowy düşünmek uçin Mukaddes
Kitaby uns bilen çuňňur öwrenmek gerek. Bu uçin wagt we ünsni aýamaly
däl.Süleýman pähimleri2:4 aýatynda Suleýman “Ony kümüş ýaly gözlesin”Buniň
uçin gaty zähmet etmek gerek.Ýer yonekeý nazar bilen sereden adama öz
hazynalaryny bermýany ýaly Mukaddes Kitab hem ähtyny hakykatdan düşünib
ýüzlelýlikden çuňňurlyga ýorämägi isleýan we özleşdirmek uçin öz wagtyny
aýamany öwrenmek islaýan adamlara berilýar..
Ilki bu nahillidyr kyn we azaply bolup duýulmagy mumkin.Emma biz sabyr-
takat we gaýrat bilen şoňa çalyşsak netijede biz gymmat hazynä eýe
bolýars/Mukaddes Kitabdaky ähtny bildirýan ikki esasýy söz bar ,Täze Ähtda
ulanulan grekça söz “diateke” Köne Ähtda ulanylan ýewreýça söz bolsa
“birit”

Şo sözlaryň ikkisi ( grekça diateke we ewreýlaryň dilinde birit)ingliz
diline ikki hil söz bilen terjime edilýar:kasam (çoýenant) we äht ýa-da
wesýet(testament).Ingliz dilinde baglanyşygyna gözläb şo ikki söz hem
ulanylan. Ingliz dilinde kaasam we äht ýa-da wesýiet sözleri bir hil manyny
bildirmaýar. Bunda äht ýa-da wesýiet sözi kanyný resminama bolup tä
Mukaddes Kitabda aýdylyşy ýaly wesýiet eden şahsyň ölüminden soň güýje
girýar.(Ýewreýlara 9:16/17çi aýatlara serediň) Ikkinçi tarapdan bolsa kasam
edilende şo kasamy içän adamyň ölmägi gerek däl.Mukaddes Kitabdaky kasam we
äht ,wesýet sözleri arasynda tapawut başkaça(ingliz dilinde) Mukaddes
Kitabda kasam-wesýetdyr, wesýiet-kasamdyr.

Ezizler egerde sizde dürmüş barada peýdaly we gyzykly maglumatlar bolsa
biziň saytymyza goýberiň. Dürmüşyňyzy Rebbimiz söýgisi we nejaty hiç haçan
terk etmesin/Hoş sag-aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top