3:53

Durmuş ahty aýalyň wezipeleri

MP3

Amatly dürmuşa yetmek uçin nahillidir bir syr barmyka?Näme uçin käbir är-aýallar amata yetişýarlar,başkalary bolsa yetişip bilmeýarlar?Bu diňe amata baglymy? Salam eziizler.

Kop kişiler biznes ýada nahillidir başga pudaklarda dinygsyz amata yetişmaga hereket edýarlar,çunki olor diňe özlerinde kanagatlandyrma döretmegi isleýarlar.Adatda meseleniň düýbi,olor hiç haçan öz öýlarynda kanagatlandyrma döretmandirler-birinji nowbatda öz ene-atalaryndan,soň bolsa öz aýalyndan delde sözlerini eşitmänlar.Bunuň netijesinde,olor bu haýatda özlerinden kanagatlandyrma döretmaga we özlerine ynanmaga guýçli höwesi düýarlar. Ýone paýhasly aýala eýe bolan är başga kişileriň deldesine mätaj bolmaýar.Oňa aýalynyňözi yeterlidir.Her hilli çetdaki kişi oňy nadogry düşunmagi,hatta oňa hyýanat hem etmagi mumkinligini bilýar,ýone ol öz aýalyna butinleý ynanýar.

Öz aýalyna umyt etmek hem mumkin.Şonuň ýaly sypatdaky aýal bolmak aýal uçin oran ullakan ýaniş hasaplanýar.Är özünuň “ýagşy häsiýetli aýalyna” ynanmagy bir addyý,ýone oran möhüm fakta esaslanan:”Ol haýatynyň her bir güninde ärine ýamanlyk däl,belki ýagşylyk dileg edýar”.On bäş ýyl dowamynda men aýalyma şonuň ýaly doly ynanýadym.Ol hiç haçan maňa ýamanlyk etmeýady.Ähtimal ol men bilen razy bolmasdy,ýada käýamägi mumkidi.Biz bäsleşýadyk ýada dürli hil pikrlere eýe bolardyk.

Ýone men hemişe onuň maňa bolan aragatnaşygyny bilerdim.Ol hemişe ýüz paiz men tarapdady.Şonuň ýaly aragatnaşyksyz men häzirki ýagdaýmaçenli ýetip gelman bolordym.Geliň indi 23 aýata geçaýliň .Bu aýat şol suradyň merkeziý bölegidir:” Äri şäher derwezesiniň alnynda tanalýar,ýurduň ýaşulularynyň arasynda oturýandyr.” Bu ýerde hem ýene aýalynyň ünsi ärine garatylan.Äri öz halkynyň arasynda tanykly adam bolup şäher derwezelerinde ötürýar.Şäher derwezesi hörmat we gudrat ýeri bolup hasaplanan.Suleýmaňyň sözleri hem oran täsirli.”Äri…tanalýar”

Başgaça edip aýdanda onuň äri hökmünde ol at çykaran ýada tanalan.Aýalynyň , goldamagysyz şonuň ýaly hormatly wezipe eýe bolup bilmesdi.Kop ýagdaýlarda eger siz amatly,özüne ynanan,abraýly erkek kişini görseniz şol kada çyn ekenine göz ýetirýanyz.Şol erkek kişide siz görup düran häsiýetler onuň aýalynyň üstünlikleri bolýar.

Ezizler ,egerde sizde hem durmuş hakyndaky peýdaly we gyzykly maglumatlar bolsa,olary biziň internetdaky saýtymyza ýollaň.Dürmuşyňyzy Rebbimiziň Söýgisi hiç haçan terk etmesin.Sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top