3:19

Ysrail halky we dürmüş

MP3

Bagtly ýaşaýyş gazanmagyň bir syry barmika? Näme uçin kä bir är heleyler
amatly kä birleri bolsa amada etişib bilmyarlar? Bu diňe olara amat
ýylgyryşyna baglymy? Salam ezizler.Ysrayillyklar öz öylerinde ýalňyş
goyberdiler esasan öz dürmüşynda hatä ediptiler.Bu barada Huday näme
diyanlary yazilan:

“Ine,başga-da bir eden işiňiz bar: siz Rebbiň gurbanlyk sypasyny gözýaşlar
bilen,möňňürip,ahy-nala bilen doldürýarsyňyz,sebäbi Reb indi siziň getiren
sadakalaryňyza seretmeýär,olary eliňizden hoşallyk bilen kabul etmeyar. Siz
“Näme uçin kabul etmeyar?”diýip soraýarsyňyz. Sebäbi Reb seniň we ýaş
wagtyň öylenen aýalyňyň arasynda şayatdyr.Ol yanýoldaşyň ähtleşen ayalyň
hem bolsa sen oňa dönüklik etdiň”.

Bu mesele boýunça Ysraýyl halkyňyn goyberen hatasy dindarlyk
ýetmezçilikginen daldigy anyk.Çunki olar “Hudayiň kurbanlyk sypasyny
gözyaşlar bilen doldürady” Ölar näçe ybadat etse hem olaryň dürmüşunda
hata bardy. Bu gunki günde biz hem köp şeyle yagdaylara düşüşyas. Ynsanlar
dindarlyga berlip öran meşgul bolmaklary mümkin. We şonda hem olar öz
maşgalasynda amatly bölüp bulmesliklery mumkin. Ölaryň maşgalada öyde
amatly bolmagy uçin din kömek edip bilmayar. Onan başkada egerde maşgalada
bir kişi yada ikki kişi hem öyden daşary din bilen çendenaşa meşgul
bolmagy ýaşayyşda hata bolmagynyň möhüm bir sebäplerydir.

Ysraýyl halkynyň eden hatasyňyň esasy manisy Malaky 2:14 ayatynda berilen”
Ol …. ähtleşen ayalynyz “ Ysraýýliklaryň pikrinde dürmüş bu şeyle bir
aragatnaşykdy onda olar isledik düzgüny girizmegy mumkindy.Yagny olar öz
isleglery boünça öz şertlerine görä durmüş gürmakda ya-da ýatyrmakda
erkanady. Müna garamasdan Huday ölara ?öňuň nazarynda dürmüş başkaça
manyä eýedigyny yatlatdy.

Hudayiň üýtgemeýän maksatyna görä –dürmüş bu ylalaşyk we syr, hem diňe
şu syr dürmüş aragatnaşyklaryny amatly.bagtly bolmagyny üpjün edyar. Eger
bu syr unutylsa ya-da oňa üns berilman goylsa oňda dürmüş özuniň
mukaddesligyny ytiryb baryar. Dürmüş öz mukedeslygyny ytireni bilen bille
öz güyji we berkligyny hem yityryar. Häzirki döwürde biz göryan köp
yagdaylar Ysrayylnuň Malakiya yaşan wagtyna menseş. Buniň düýpi we
sebäpi hem bir hil- bu dürmüş hakunda nädögry düşünjä eýe bolmak.

Ezizler egerde sizlerde dürmüş barada kizikly we peydaly maglumatlar bolsa
biziň saytimiza yollab bilersiniz. Dürmüşynyzi Rebbimiziň söygisy we
Hejaty hiç haçan terk etmesin. Hoş sag-aman böluň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top