MP3

Salam eziz doganlar,siz ezizler bilen ýenede sag-aman düşüşup duranymyzdan oran begýanaris.Ezizler,osmegi islemeýan jemagat tä dünýä “Siz dowzaha barmagynyz mumkin” diyip aýdýana menzeýar.

Ezizler,siz bilen kişiler jennede barmagy uçin näme etmage taýynsyz?Olary jemagada teklip ediň.Şaýatlygynyz bilen paýlaşyn.Olara Mukaddes Kitapy berin.

Olary naharlanmaga teklip edin.Olar halas bolynça olar uçin her guni ybadat ediň.Siziň tapşyryk meýdanynyz töwereginizdir.Hudaý berýan mumkinçiligi geçirip ibermaň.

Mukaddes Kitapda:” Mesihi däller bilenem wagtyňyzy peýdaly geçiriň, pursady elden bermäň. “diyip vazylan Kolosiyalylara haty 4:5 ayatynda.Siz sebäpli biri jennede barýarmy? Jennetdäki bir kişi size:”Men senden minnetdaryn.

Bu ýerdadigimiň sebäbi sen men bilen Höşhabary paýlaşanyndir”-diyip aýdýarmy? Jennetde siz sebäbli ýören kişiler bilen duşuşmak nahilli begençli ekenini göz önünize getiriň.Bir jan ebediý halas bolmagy siz haýatda ýetişýan her hilli işden görä ýagşydir.

Diňe insanlar ebediý galýarlar.Ol sizi Onuň maşgalasy agzasy bolmak uçin,Onuň harakterinyň nusgasy bolmak uçin,Onuň şöhratyny beýgladýan bolmagynyz uçin,Onuň merhemetiniň hyzmatçysy bolmagynyz uçin we Onuň Höşhabaryny başgalara ýaýratmak uçin ýaradan.

Şol maksatlaryň diňe bäşinjisi ýerde berjaý edilýar.Başga dörtisi ebediýetde hem dowam edwerýar.Şonuň uçin hem Hoşhabary ýaýratmak şeýle möhümdir:sizde Haýat Habaryny ýaýratmagynyz we tapşyrygynyzy berjaý etmaginiz uçin gysga wagt bar.

Sizde karar kabul etmek uçin saýlaw bar.Siz dünýa talapyna jogap berýan Masihyý bolýanyz ýada dunýawyý Masihyý bolýanyz.Dunýawyý Masihyý Hudaýa özünuň şahsyý mätäçlikleri uçin ýüzlenýar.Olar halas bolan,ýone özleri hakda oýlaýarlar.

Siz olary söýgi konserti ýada seminarynda görmaginiz mumkin,ýone olary tapşyryk konferensiýasynda gormýanyz,çunki olar buňa gyzykmaýarlar.Olaryň ybadatlary özleriniň mätäçlikleri,merhemetleri we şatlyklaryna garatylandir.

Hudaý meniň haýatymy nadip ýagşyrak edýan eken? Diyen pikr hemişe olar bilen bolýar.Olar Hudaý Onuň maksaty uçin däl,belki özleriniň maksatlary uçin işletmagi isleýarlar.

Şonuň bilen ezizler mowzugymyz öz sönüna ýetd,ýenede mowzuklarymyz arkaly düşüşýinçenli hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top