3:46

Ölor dürmüş gyrmaga taýyarmi?

MP3

Salam. Bahtly we berk maşgalanyň döremegi her tarapdan ýigit we gyzlaryň
özygtyýarly ýaşaýş uçin psihologik taýýarlygyna bagly. Maşgalaly ýaşaýyşyň
berkdiginy üpjün edyan ýagdaý şeyle köptaraply we reňbe-reň,öloryň
barysyna gyzlary taýyarlamak, we olaryň ýaşaýyşlary mazmunly bolmagyna
kömek etmegimiz gerek. Gyzlary berk maşgala ýaşaýyşa psihologik taýyarlamak
uly ähmiýetly mesele bolup,biz öňuň kä bir taraplarynda tögtalmak zerur
dyip hasab edyas. Häyatda kä bir wagtlar ýakymsyz ýagdaýlaryň şaýaty
bolyas.Gyzlarda ýiygitlere has häsiýet, ýiygitlerde bolsa gyzlara has
aýratynlyk görünýändygy ene-atalary howsala düşüryandygy anyk.
ÝaŞlarda olöryň ýaşyna adaty bolmadik depresiýa we agressiýa ýagdaýy tiz-
tiz ýze gelýanyny,maşgalada biri-birine hyýanat halatlary tiz –tiz
düşüşýanyny,ýigit-gyzlaryň maşgala deýan mukaddes arabaglanyşykä
psihologik taydan taýin daldigini görkezdi. Erkeklik we aýallyk häsietleri
garama-garşy jynsýýeti bir-birinden tapawutlandyryan aýratynlyk ýygyndysy
hasaplanyar. Ynsanda erkek we aýallyk düygysy öz wagtynda we doly
emele gelmegi öňda özine bolan ynanç, düýgylarynyň dolulygy, adamlar bilen
bolyan aragatnaşyklarynyň netijeli bolmagyny,maşgalada we jemgietdegi
aragatnaşyklaryň sagdin geçmagine täsir edyar. Erkek we ayalyň deň hukukly
ekenliginy nädögry düşünmek bu jemgyetiň ösüşine ýaramaz täsir etyar.

Erkekleriň köpüsi gündaki ýaşaýyşyň talaplaryna jogapkär bolup
bilmeslikleri netijesinde köp aýallar maşgala
ekleýjisi diyan agyr jogapkärçilikny özine alaynlari olaryň
psihiologiyasi üýtgemaginä alyb gelyar. Häzirki ýigit-gyzlar hem aýallaryň
harakterynda mertlik,maksatlylyk,garaşsyzlyk,özüne ynamlylyk,işeňňirlik
yaly häsiýet bolüşüni kanagatlanarly bahalandiryarlar.Esasan-da maşgalada-
çagalar,erkek we aýalyň eýeleýan örnüni
Öwreniliýen ýerinde bu ýagdayyň täsiri öran güçli hasaplanyar. Çaga
maşgalada işeňňir we hökümdar enesini, köplanç diwanda gyşaryp
ýatan,gowşak maşgala başçysy bolan kakasyna garab,ol hem hiç haçan oz
jinsyýetine has bolan häsiýetleri özinde şekillendirmek mumkinçiligine
eýe bolmayar.

Mekdepde hem bu proses özüne has şekilde çylşyrymly geçyar. Gyzlar
ýigytlere garanda ortaça 2,5 ýil öň ösýarlar. Netijede klasdaş
ýigytlerden hem fizik taydan hem akl taýdan artyklygyny duýanson
ýiygitler tymsalynda goraýjy dal,belki görämaga mätäj adamy görib
başlyarlar.Olary äsgermezlik yaly ýaramaz aragatnaşyk başlanyar.
Güçly jynsyýet hässietini şekile getirmaga çalyşýan ýigytlerde beyle
bir-birine bolan gatnaşyk närazylyk döretyar.Bu ikki jynsyýet örtasynda
agzalalyk getirip çikaryar. Maşgalada, mekdepde şönüň yaly ýagdayda
şekillenen ýiygitler wagty gelip maşhala öý eýesi bolonda hem bir-birine
şeýle aragatnaşykda bölüşy şübhesiz.Bu bolsa maşgalanyň bözülmagyna alib
gelyar.

Ezizler ýiygit-gyzlary dürmuş gyrmaga taýyarlamak barasynda öz öý-
pikirleriniz bolsa olary biziň saytymyza goýberiň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top