5:18

Aragatnaşyk

MP3

Salam eziz dostlar,siz ezizler bilen ýene mowzuklarymyz arkaly düşuşup duranymyzdan oran begenýaris. Ezizler.Hudaý:”Günäniň öwezi ölüm” diyip aýdan.Biz günä edenimiz uçin ölmage we dowzaha barmaga laýykdiris.Meselen ,döwlete garşy haýyn sudýa onünde bagyşlamagy soramagy mumkin.Şol döwlet hem döwletdäki halklar hem haýyny bagyşlamaklary mumkin,emma döwlet barybir haýyňy jezalaýar,bolmasa döwlet özünuň abraýyny,şohratyny yitirýar.

Döwlet özünuň abraýyny saklamak uçin ol adalatly höküm çykarmagy gerek.Hudaý hem eden günalerimizi jezalamagy şert.Ol günani jezasyz galdyryp bilmeýar.Ýone bizde umyt bar,çunki Hudaý adamzady halas etmek uçin Halasgäri dünýä iberdi.Onuň ady Isa Mesihdir.Isa päk kişi bolup kop muzjyzälary görkezdi.Adamlara şypa berdi,halka danalygy öwretdi,we hatta ölileri hem direltdi. We ahyry Ol adamzady halas etmek uçin günalerini özüne alyp,Özüni haçda gurban etdi.Günaniň tölegini töläp ,üç günden soň Ol direldi we häzir hem Ol diri.Ol sizi halas etmegi mumkin.Mukaddes Kitapda kim Isa inansa,Onuň Ady bilen günaleri bagyşlanylýar.Biz günaden azat bolmagymyz uçin Isa Öz ganyny dökdi.Ol bilen bille Isa Hudaýyň şöhratyny hemaýat edip dikeltdi.

Hudaý adalatly boluşy uçin Ol günani jezalamagy gerek,ýone bary biz laýyk bolan jezany Hudaý Isä goýdy.Şonuň uçin Hudaý adalatly hemde bagyşlaýan bolmagy mumkin.Şu sebäbli biz uýatdan azat bolup,Hudaý bilen aragatnaşyk duzmegimiz mumkin.Mukaddes Kitapda

Indi bu gonuşysy bilen we başgalaryň onünde uýatdan azat bolmagy uçin näme etmegi gerek? Ilki bilen ol toba edip gonuşysyndan bagyşlamagyny soramagy gerek.Ýone gonuşysyndan bagyşlamagyny sorany bilen indi ondan karzy bar.Gonuşy bilen aragatnaşygyny butinleý dikeltmegi uçin bu karzdan gutulmagy gerek.Hudaý bilen aramyzdaky aragatna’yk hem tä şonuň ýaly.Biz Hudaýa garşy günä edýas we kop utançly işler edýas.Indi Hudaý bilen ýaraşmak uçin biz toba edip günälerimize ykrar bolmagymyz gerek.Ýone barybir bagyşlamagy sorasak hem Hudaýyň onunde garzymyz dur.Günaniň öwezi bolsa ölüm.Biz bu karzy töläp bilmeýas.Ýone Hudaýa şükur,Isa Mesih günämizi özüne alyp şu karzy töledi.Isa Mesih arkaly biz her hilli karzdan we uýatdan halas bolýas.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top