3:56

Durmüş hakynda

MP3

Amatly dürmüşa etişmek uçin bi sir barmikä? Näme uçin kä bir är-heleýler
amada etişýar,başkalary bolsa etişib bilmýarlar? Bu diňe amat gulib
bakyşyna baglymy? Salam ezizler.Malahiýadan soň durmüş hakyndaky soňki we
doly täzeligi Isa arkaly almagymiz mumkin.Ol Ol kä bir fariseýler bilen
gepleşende dürmüş hakyndaky özüniň taglimatynyň esasiý boleklerini aýdypty.

Isanyň ýanyna gelen käbir fariseýler Ony synap gormek uçin:”Bir adamyň her
hilli bahana arap,öz aýlyndan aýrylyşmagy kanuna dogry gelýärmi?”diyip
soradylar. Isa hem:”Siz näme “Ýaradanyň Özi owal-başda ynsanlary erkek we
aýal edip ýaratdy “-diýen sözleri ökamadyňyzmy?”Şol sebäpden hem erkek ata-
enesini taşlap aýaly bilen birleşýar we olaryň ikkisi bir ten
bolýar”.Şeýlelikde,olar indi ikki däl bir tendir.Şonuň uçin hem Hudaýyň
birleşdirenini ynsan aýyrmasyn “diýdi. Fariseýler Isadan:”Onda näme uçin
Musa taalak hatyny ýazyp,aýyrlyşmaga ygtyýar beripdir?”diyip soradylar.Isa
olara :”Musa siziň donýürekdigiňiz uçin aýalyňyzy aýyrmaga ygtyýar
berdi,emma owal başda beýle däldi. Men size şuny diýýarin,kim aýalyny
zynadan başka sebäp bilen aýyryp,başka aýala öýlense zyna edýandir”Şonuň
ýaly ärinden aýrylan aýala öýlenen hem zina eden bolýar”(Matta 19:3-9) Şol
aýatdaky Isanyň taglimatyny dört bolege bolip netije çikarsak bolýar.

1).Ýysraylda Iudaizm dini täsirinde kabul edilen dürmüş görünüşi Hudaýyň
eradasi derejesinden aşakdady.
2). Hudaýy ilki erkek we aýaly ýyaratmak bilen olaryň dürmüşa bolan
hakykyý maksatyny anyk edendi.
3). Şol waktdaky erkek we aýal ortasyndaky birleşik şeýle bir iň ýokary
derejededi olor özlerini aýyry ekenliklerini unutib “bir ten” bolup
galandylar.
4). Isanyň maksaty –Öz şagirdleriniň haýatynda dürmüşny özüniň ilkibaşdaky
ýagdaýyna gaýtarmak,ýagny ýyaradylyş döwründaki aňyk bolan standartlaryna
gaýtarmak.

Eger Gelip çikiş kitabyndaki 1,2çi bablarynda ýazylan Adam Ata we Howa ene
ýyaradylyşy hakynda pikir etsek bu erde bir pikre uns berilenini görmek
bolýar: Hudaýyň Özi dögrydan-dogry we şahsýy özi şol ýyaradýlyşda
gatnaşanyny.Hudaýyň özi Adam Ata uçin aýal ýyaradmana karar etdi.Bu hakda
Adam Ata karar çikaronok Hudaýyň özi Adam Atadan Howa eneni ýaradypty. Onuň
özi Howa eneni Adam Atä alyb gelendi.Onuň özi olory bille baglab goüýb
ähta esaslanan arabaglanyşyk şertlerini bellandy. Ezizler egerde sizde
dürmüş barada peýdaly we guzukly maglumatlar bolsa biziň saytymyza
koýberiň.Dürmüşüňyzy Rebbimiziň söýgisi we merhemeti hiç haçan terk
etmesin! Sag-aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top