3:24

Dürmuş ahdy. Maşgala baradaky nädögry düşünjeler.

MP3

Amadly dürmüş gurmagyň bir siry barmika? Näme uçin kä bir adamlar amadly
bölup, başkalary bolsa amada erişib bilmayrlar? Bu diňe amada baglymika?
Assalomu alaukum ezizler.bir zat anik ygni amadly dürmüşa etmak uçin
nahillidir bir sir bar bölsa hazirki zamandaki millionlab är heleyler
hiç kaçan şu sirny tapib bilmerdiler. Sonky yllar dowaminda her bir garb
siwilizasiýa döwletlerinde durmuş güruşdan nika bozmalar köpelib gitdy.

Amerika Birleşen ştatlarynda seredende her ikki taze guralan maşgalä bir
nikasyny bozmak dogry gelya. Munan 50 yil ozal Amerikadaky yaşyaýş bilen
taniş adamlar beyle yagday şeyle tizlikde bolmagyny aklynada getirib
bilmesdiler. Bir salymdan nika duzmek we nika bozmak arasyndaky tapawut
yagdaylary doly gorkezib bilmayar. Aýrilmaga düçar bölman köp maşgalalar
öran kyn we bagtsiz yagdayda bolyarlar. Kä bir yagdaylarda maşgalada
biabrayçilyk we bir birine dogry gelmesliklerini anik görmek bolyar.
Adatça bu yagday bir jayda yaşayan her bir kişiny , ene-ata we
perzentlerni öz içine alyar. Başka yagdaylarda bolsa maşgala daşky
görünişinen parahat yaly görineny bilen içerky tarapyň an
gaygy,gaharjanlyk, pitne, bagýşlamaslyk bar bolayar. Irü –giç beyle
yagdayda barisi kesselik doretyar we önuň sebapiny aniklamak kyn bolyar.

Akl taydan saglyk uçin alada edyan adamlaryn geplery böynça Amerikada her
tort adamnan biri psihiatrik komege mätaj. Köp kesalhanalarda psihiatrik
keseline çalinanlaryň sany köpelib baryar şü sebapli professional
psihiatr wraçlar kop gerek. Bu yagday dürmuş we öýiň yagdayna koplenç
dogrydan dogry baylanişkly. Namuçin dyiseň alimlaryň anyklaşy böynça kop
akl we düygy problemalaryň düýpi öýde anykragy durmüşdaky
aragatnaşykdaky kynçiliklardan we aladalara barib dayanyar. Şoniň uçin
aklyi we duygy hassalyklaryň kunen-kune erbetleşib baryandigy hazirki
zamanda kop düşyan simtomlarynan biri.

Bularyň barysi dykatymyzy esasy durmuşy mesele- masgala dargamanina
garatya r. Hazirki zaman sosiologlary muňa iýza gaytarib bolmayan zatny
kabul etib bolmayar diyb jogab beryarlar. Olaryň kä birlery dürmüş gurmak
niyetiniň özi nadögry pikr diyib aydyarlar we dürmüş önde baryjylyk ösüş
yagdaynda umuman ähmietli dal diyb aydyarlar. Beyle pikr edyan “ älimlar
ya-da bilagonlar” özlery bahtsiz maşgaladan çikan bolmaly.

Ezizler eger sizlerde dürmüş barada peydaly maslahatlar bolsa bizin
saytymiza ügratib bilersiniz. Rebbimiz söygysy dürmüşiňizi hiç terk
etmesin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top