3:44

Ruhyý eňiş

Salam eziz radio dinleji doganlar. Ezizler men ene siz doganlarym bilen
radio arkaly düşüşanymdan oraň minettdar. Merhemet diňlaň,dýnç alyň. Eziz
radio dinleji doganlar şo wagta çenli bolan gepleşiklerimiz arkaly şeýtan
we onuň jynlary ymanlylara garşy näňäk we ýaramaz hereketleri hakynda oraň
köp aýdyldy. Bu ýigrenji işi hakynda Köne aht hem, Paýgemberler
Kitabynda hem, Zebur we Täze ähtda hem köp aýdylan we her hil görünüşde
suratlandyrylan.

Meselen, şeýtan imanlylarny ýalan geplemaga çagyrýar.Geliň ezizler bu
barada Resullaryň kitabyna 5 bab 3 aýatyny bille ökab görýas:” Petrus oňa
şeýle diydi :”Hananý,näme uçin sen şeýtana kalbyňdan orun berdiň?Sen
Mukaddes Ruha ýalan sözläp, puluň bir bölegini özüňe alyp galdyň?” Bundan
başkada ymanlylar jemagatyny çalam-çaşlyk edip we dagatyb goýbermek uçin
hakyký imanlylar arasyna ýasama ymanlylary goşüb hem goýar.Bu barada eziz
doganlar Matta hoşhabarynyň 13 bab 24-30 aýatlarynda okamagymyz mumkin.
Şeýtanyň bunuň ýaly etmişlerinden düýgur bolmaly,berk iman bilen şeýtana
garşy dürmagy gerek.Geliň 1-çi Petrus 5 bab 8 aýatyny ökab gorýas.”Hüşgär
we oýa boluň.Duşmanyňyz iblis arlaýji arslan ýaly aýlanyp,awuny awuny
agtaryp ýörendir.”.Iblise garşy goraýyş galkanyna eýe bolmak uçin ymanly
Hudaýy sözünden dogry peýdalanmagy bilmek hemde dogry we üznüksiz doga
etmaga adatlanmak gerek.Bu ikki faktor-doga etmek we Hudaýyň sözi-iblis we
onuň jynlaryna garşy söweşde ruhyý hereketlerimiziň esasý daýançy başkaça
aýdanda bizi dik uşlab durýan oňurgamyz hasablanýar.

Elbetde hemmemiz her güni Hudaýyň Sözüni ökýars,ybadat edýas.Diňe bunuň özi
eterli bolmasa gerek.Iň möhümy ökänlarymyza amal etmak we günäden aýlanyp
geçmekden ybarat.eziz doganlar häzirki günde şeýtan ynsanlary günä etmaga
zorlamagy şert dal ýaly görunýar. Ol ynsanlara kä bir özüne çekiji zat
hakynda düşünje berse bolony.Meselen häzirki günde internet arkaly islan
maglumatlarny almak mumkin.Şoniň bilen bille islan saýtyňyza girib
peýdalanmak mumkin. Elbetde şeýtan köpçiliga aýtsa gerek:”bir gezek uýatsyz
kino gorsen,hiç zat özgermýar”-diyip. Iň ýamany eziz doganlar ynha şol bir
gezek diýani.

Şonüň ýaly wagtda ybadat ediň. Hudaýydan size güýç bermaginy söraň we
şeýtana garşylyk görkezib bilmagiňiz uçin kömek etmagini söraň. Gowy
biliňler ynha şolar siz bilen şeýtanyň arasyndaky bolup geçýan ruhyý
söweş. Bu söweşde siz ýeňiş gazanmagynyz gerek. Şoniň bilen ezizler
mowzügymyzy gütarsak.Biziň saytymyza giriň peýdalanuň. Ene-de tolkunlarymyz
arkaly düşüşinça hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top