3:10

Ruhdan dogulmak

MP3

Salam hormatly doganlar. Siz eziz diňleýjilerimiz bilen radio tolkunlary
arkaly düşüşup duranymyzdan oran minnetdars. Siz hem Hakykat Sözuni, ýagny
gutulmak dogrusundaky Hoşhabary eşidip Masiha iman getirdiniz.

Imanynyz tassygyny Hudaý wada eden Mukaddes Ruhy kabul etdiniz.Hudaýyň
adamlary azatlyga çykmaýinçenli Mukaddes Ruh gökdaki mirasymyzyň
kepilidir. Hudaýyň beýikligine öwgiler bolsun!”( Efesliklere hatyň 1:13-14)
Bugunki gepleşigimiziň esasyý maksaty-imanly doganlarymyzyň haýatyndaky
Hudaýyň Mukaddes Ruhy bilen we onuň onundaki jogapkärligini beýan etmekden
ybarat.

Bu ýerde Ýahýa oaýgemberiň şahsiýeti we şol wagtda berjaý etmegi gerek
bolan esasyý roly hakynda öwrenmagimiz mumkiin.Gysgaça aýdanda Suwa
çumdiriýji şahsýaty suratlandyrylan diýip aýtmak mumkin. Menden soňra
Geljek menden has güýçlüdir. Men eglip, Onuň çarygynyň bagyny çözmäge-de
mynasyp däldirin. Men sizi suwa çümdürýärin.

Ol sizi Mukaddes Ruha çümdürer» diýip wagyz edýärdi Ýahýa Mark kitapynyň
1:7-8 aýatlarynda.Elbetde Rebbimiz Masih hakynda geplendi.Rebbimiz Masih
bolsa öz nowbatynda Hudaýyň Şäalygyna girmek uçin Ruhdan dogulmak
gerekdigini aýdýar.Anyk mysal getirip aýdýan bolsak,Isa Mesihyň Nikodim
bilen bolan söhbetidir.
Olor arasyndaky söhbeti dykgat bilen seretsek,Rebbimiz Nikodima beren
jogapy foriseýyň,ýagny ilmi bar kişiniň jogapyna menzemesligi we haýran
galarlygyna uns bermaginiz mumkin.Nikodim hem başda kop zatlarny düşunman
ýaly,ýone Rebbimiz Isa Mesih Nikodima bary hakykaty açyk düşuntirip
berýar.

Rebbimiz Isanyň Nikodima beren jogaplaryna daýanýan bolsak beren jogapy
nadip dünýadaky her bir insana,size we maňa hem degişli? “Suwdan we Ruhdan
dogulmak” aňlatmany düşunmek oran kyn.Kä bir ylahyýetçiler pikir edişinçe
“Suwdan we Ruhdan” dogulmak fizik taýdan çümdirilmäga yşarat
edýarler. Başga bir ylahyýetçiler bu eneniň suwy giden wagtdaky tebigyý
dögüluş basganjagina degişli diyip aýdýarlar. Bu metinine esaslanan
ýagdaýda, bu nahilli manyny aňlatýar? Elbettde Hudaý hemmemizi Ruhdan
dögüluşymyzy isleýar. Esasyýsy şol. Hoş sag-aman boluňlar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top