3:34

Peryly doganlar

MP3

Salam. Bu waka 1991 ýyl Perynyň Kano şaherinde bolondy. Bu Peryly doganlar
hakynda gualyk. Kano şaherinde Meçihiýlik kim tarapdan,nahilli başlananyny
aytmak kýyn,emma bu şaherdekilaryň ýyrekleri Hudaýya ýakyndi.Olordan
köpçiligi Mesihga ýürek gapysyny açyardy. Ýone bir güni bu mesihileriň
başyna külpet düşdi. Öloryň baryan jemagaty we hayatlary houwp astynda
galdy. Kanoä islam terroristlary basyp girdiler. Olar, bu şaher masihileri
nahilli joşgyn ýyrek bilen Mesihga şöhratlandirýanyny eşiten edy. Şöniň
uçin jamigety adamlary bilen bille gurşawä alyb,jamigetyň çopanyny ele
aldy.Ilki oňy islediginäçe azap berib bir näçe hizmatkärleri bilen bille
piçakdan geçirdiler.

Şönan soň jemagaty ýandirib goýberdiler. Jemagatdan ýokary çykyan ýangyn
küli ýokary aýlanmasdan öçdi. Adamlar jemagat çopany we başka hizmatçilaryň
üstine örtüm basyrylyb töwereginde şem göýylan ýagdaýda
tapdylar.Masihyiler hem masihyi bolmanlar hem bu wakadan sandyrama
düşdiler. Hemme jemagat çöpanyny we hizmetçilerini jaýlamak uçin aladalanyp
ýren wagty ene-de bir ülakan betbagtçilik boldi.

Gijesi hemme dynç üklän wagty jemagata gatnayan ymanlylaryň öýlerinei
ýakdylar. Ýymanlylar öýlerinden çykdylar,ýone öýleri ýyanyb kül boldi. Indi
ölar hem jemagatsiz,hem öýsiz galdylar.

Şoňa garamasdan olaryň ruhy düşkünlige düşmedi. Hemme ýmanlylar jemagat
ýyanyb giden erinde dürup ýygnaklaryny döwam ettirdiler. Hemişeki wagtynda
hemişeki yaly Mukaddes Kitaby ökab Hudaýyi şohratlandyrdylar. Ölar heňiz
jemagatä gatnardylar,ýone önkisiden tapowuty şody-indi olary hemme görib we
eşitib bilyady.Hudaýyň şözi ene-de giňrak we joşgun ýaýrab baryady. Hudaýy
hakynda eşitib gelmaga ýüreklilik edip bilman ýyrenller arkaýyn gelib
ýmanlylaryň ýygynlaryny daşdan seretib diňlýan boldilar. Hudaýy hakynda
eşytmagi halanlar we başka bikär adamlar köpelib galdy.
Terroristlaryň planlaşdiran işini Hudaýy butinleý başkaçasyna aylandyryb
goýberdi.
Mukaddes Kitabynda doganlar agzibirlik bilen ýygnalyb dürmagynä
çagyrýan köp ayatlar bar. Şölaryň birini diňlaň: «Diňe Mesihyň Höşhabaryna
munasip layyklykda gün geçiriňler. Men gelib ýüzünyzi görsem hem,ya-da
sizlerden daşda bolsam hem bireýýäm eşitänim yaly sizler ýymanda berk
bölup, Mukaddes Kitab yolunda agzibirlik bilen çalyşýanynyzy bilib
alaýyn. Sizlere garşy çikyanlaryň haýbatyndan görkmaňlar.Iňha şo olaryň
helak bolmagyndan,siziň bolsa halas bolmagyňyzy subut edyar. Aslynda bu
Hudaýyň işi. Şo waka sebäpli Kano şaherçesinde hem onuň yanyndaky obalarda
hem Hudaýyň sözi tizlik bilen ýaýrab başladi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top