3:28

Özüňi tutup bilmek

MP3

Salam eziz doganlar,siz ezizler bilen ýenede programmalarymyz arkaly bolsada düşuşup duranymyzdan oran begýanýaris.Ezizler resul Pawlus şeýle diýip aýdandy:

“Bedenimi itip özüme gul edip alýaryn,goý başgalara nesihat edip,özüm ýaramaýan bolup galmaýyn diyip,”ýagny bu ýerde ol günäni diyip mahrum bolmaýyin diymekçidi.Ol günä etmegi we ruhyý ýeňiş etmek mumkinçiligini ýitirmegi islemeýar,şonuň ýaly sportçy hem oýundan çykyp gitmezlik uçin gadagan edilen zatlary etmegi islemeýar.

Bir gezek Maýami Dolfins futbol jemagasynyň oýunçylary Los-Anjelos Reýders komandasy bilen turnir onünden Mukaddes Kitap boýunça seljeriş geçiren eken.

Seljeriş Efeslilere hatynyň 6 bapyna esaslanan eken.Şondä käbir oýunçylar futbol hüjümine taýýarlanyp dyzbentleri we topuk galkanlaryny giýip aldylar.

Olar,atlet görünişiniň ýokaryna çykmak uçin kop wagt geçirenleri we oran kop kuwwat ýitirenleri bilinib durýady.Tiz arada olar pany taç almak uçin gaýratlylyk edýan geýimleri geýip aldylar.

Olar taýarlanadan görä uly ähmiýete eýe bolan ýene bir hüjüm bardygyny düşünip ýetdiler.Bu çüýremeýan,solmaýan miras bolan ebediý täça ýetişmek uçin ruhyý hüjümdir.Ezizler bu hakda 1 Petrus kitapynyň 1 bap 4 aýatynda okap almagynyz mumkin.

Bu hüjümda gatnaşmak uçin futbol turnirinda ulanylaýan gural enjamlaryndan görä uly ähmiýete eýe bolan geýimler bar: egninize sowut,döşinize galkanlar,gutulyş tuwulgasy we başga koplap goraýan gural enjamlaryeger insan ruhyý söweşde ýeňiş gazanmagy islese bu gural enjamlary geýip almagy oran möhümdir.

Olar Efeslilere hatynyň 6 bap 11 aýatyny billelikde okap çykdy: “Iblisiň hilelerine garşy durup bileriňiz ýaly, Hudaýyň beren ähli ruhy ýaraglaryny dakynyň. “

“Sebäbi biziň söweşimiz ynsanlara garşy däldir! Tersine, biz tümlügiň ruhy hökümdarlaryna we erk-ygtyýarlylaryna, şeýle-de gökdäki ýowuz ruhy güýçlere garşy söweşýäris.”Efeslillere haty 6:12.Eziz doganlar biz söweşde gatnaşyp gelýas we bu söweş başga adamlara garşy däl.Adamlar görünmeýan jyn-arwahlar dünýasyndäky oýunyň pyýadalaridir.Hakykyý söweş şeýtana gaşy alyp barylýar.Ezizler şu ýerde mowzugymyz öz sönüna ýetdi.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top