3:34

Öy jamagatlary

MP3

Salam hormatly radio muşdaklary! Ezizler siz bilen ene-de radiomyz
garşysynda sag-aman düşüşib düranymyzdan öran minnatdar. Merhemet diňlaň!
Eziz radio muşdaklary öy jamagatlary uçin Mukaddes Kitabiny ökab öwrenmek
öraň möhümdygyny barymyz bilyars. Ezizler birinçi bölup elimize Mukaddes
Kitaby alanda ybadat edip Mukaddes Ruh bize Kitaby düşunib almagaymyza
kömek etmagyny söramagymyz öran möhüm.

Ybadat edişimizden esasy maksatymyz: Mukaddes Kitaby göwy düşunib
almakdyr. Hörmatly doganlar Mukaddes Kitaby ökanymyzda şeyle bir planňy
ýerine etirmek uçin dal-da belki gowy öwrenib ýaşayyşymyzda ulanmak esasy
maksatymyz bolmagy gerek. Diňe şönda Hudaýy hayatymyzda işlamany
başlayar. Bir ötüranda bir näçe bablaryny ökanäň gyska bir pärça ökab göwy
düşünib almak peydaly diyip pikirlayan.

Eziz doganlar men özimiziň kiçik öý jemgyýetimizdaky usul barada sizlere
aydip bermekçidim,belki başka bir öý töpary hem şol usuldan peydalansa geň
dal. Biziň ýygnagymyz başlananda dolandirijy elbette ybadat edyar we
doganlardan hal-yagday sörab söň kim näme ökaňi dogryaynda sorag beryar.
Elbette töpar agzalary birinen soň biri gusgaça ökaň düşünenleriny we
gaysy ayaty halaňy dogrysynda ya-da bolmasa nämeni düşünmadik bolsa
şolar barada gyska gepleb beryarlar.

Bü usul hemişe Hudayň kömegy bilen Mukaddes Kitaby düşünib almagymyzda
öraň ahemiyetly.Bundan beylek her heptede bir gezek Mukaddes Kitaby
bille ökab her bir ayat barada gepleşmaga hereket edyas. Bir birimiz
uçin, maşgalamyz, perzentlerimiz uçin ybadat edyas. Ene iň möhümy
perzentlerimizy heptede bir gezek ygnab ölar bilen hem özbaşdak ýygnak
alyb barylmagy yola göülan.Töparda billelikde Mukaddes Kitaby ökända
töpardan göwy ökayan biriniň kömegi gerek bolyar.

Bir kişşi ökända galanlary üns bilen diňlap möwzuk nahilli başlanib
nahilli gütaryandygy we hatt-tä wakalar ösýşiny üňs bilen gözegçilik
etib barmaglygy talap edilyar.Şönan soň örtaä sorag daşlanyar we bir-me bir
görib çikyars. Ezizler Mukaddes Kitaby oňat düşunmek uçin hemişe alip
baryjy öy topar agzalaryna soraglar bilen ýzlenmek gerek. Meselen: näme
boldy, näme diyyar, kim gepleyar, kime gepleyar,haçan bolan, nirede
bolan,olaryň erinde bolonda biz nahilli yol tütan bolordyk. Umumman şoňa
menseş soraglar.

Öy toparymyzda okilan ayatlara emel etmek we şo esasynda yaşamak gowy yola
göylan. Eziz doganlar topardaky her bir agza – Mukaddes Puh bizlere şol
zatlary gorkezen bolsa ol indi bizlerden näme etmagymyza garaşyar , iň
möhümy emelde jogabymyz nahilli bolyar deyan soraglary hemişe özine
bermegi gerek. Şoniň bilen ezizler bu gunki mowzuk ahryna etdi. Hoş sag-
aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top