3:44

Oý toparlary

MP3

Salam eziz doganlar,siz bilen ýene duşuşup duranymyzdan oran begenýaris.Eziz doganlar,baş üstine diňlaň.Kiçi öý toparlary hakdaky mowzuklarymyzy dowam ettirýas.

Ezizler,biz siz bilen kopdan bäri kiçi öý toparlary hakda durli mowzuklar arkaly söhbetlaşip gelýas. Öwrenenlerimiz netijesinde ilk jemagat agzalary tä bir beden ýaly işlenlerini gorup bildik.Kimdir mätäç bolup galsa,imanlylar ybadat edenler,iýmit iberenler,geýim bilen uýpçin eden ýada teselli berenler.

Eger kimdir Hudaýyň ýoluny düşunmedik bolsa,imanlylar oňa öwredenler.Eger kimdir bir ýerde ýalňyş eden bolsa,imanlylar oňa Hudaýa eýermagine kömek edenler.

Olorda agzybirlik we aladalylyk bardy.Bir wagtda imanlylar başgalar hem mätäjlikde galmazlyklary uçin özlerinde bar bolan zatlary bilen paýlaşanlar.Resuller işleri 4 ap 32 we 35 aýatlarynda şu hakda ýazylanlaryny okamagymyz mumkin.

Eger nahillidir howp-hatar bolsa,olar bir-birini hemaýat edeni hakda resuller işi hatynyň 9 bap 29-30 aýatlarynda görýas.Ilk jemagatlarda Mesih bedeniniň hyzmaty bir-birine we mätäç bolan bir kişä ýardam bermek bolan.

Eziz doganlar,Hudaý Özüne degişli bolmagy uçin dünýadan saýlap alynan insanlarynyň billelikde ýygylmagyny bildirmek uçin jemagat sözüni ulanýas.Çunki jemagat bima däl,tersine insanlaryň bille ýygylmagydir.eger siz Isa inansanyz siz hem jemagadyň bölegi hasaplanýanyz,hatta sejde etmek uçin aýratin binanyz bolmasa hem.

Jemagat durli taýpalara degişli insanlary tapýar.Biz durli diller toparyna degişli bolsakda,brybir bir bedendediris.Hudaý, dünýa Isa Mesihy Öz jemagaty arkaly görmegini isleýar.Bu Onuň Oglunuň ýer ýüzundäki işiniň dowamy bolýar.

Imanlylar bary halklara haýat hakdaky habary we şypany alyp gelýar.Ine şu bugunki günde Hudaýyň jemagatlardan talap edýan maksatydir.Insanlaryň mätäçlikleri uýtgemeýanyny bilýas.Jemagadyň bu hyzmaty başlanyşynda nahilli bolsa,bugunki günde hem şeýleliginçe galan.

Hemmä halas bolmagy gerekdigini bilýas,şonuň uçin jemagat günaleri bagyşlaýan Mesih dogrusynda wagyzlyk edýar.Imanlylar öz haýatynda Hudaýyň gudratyna mätäjdir,şonuň uçin olar Mukaddes Ruha dolmaklary gerek.

Şonuň bilen eziz doganlar,mowzugymyzy gutarýas. Ezizler ,ýene mowzuklarymyz arkaly duşuşýinçenli höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top