4:22

Lagnatdan azat bolmak

MP3

Salam eziz doganlar,siz ezizler bilen ýenede sag aman düşüşanymyzdan oran begýanýaris.Eziz doganlar,maňa bir zat gyzyk duýulýardy.Kop insanlar haýatlary dowamynda özleri doly düşünmeýan nahillidir zatlara garşy göreşip gelýarler.Bu nahillidir garjaşyklyk,ýagny olar indi amata ýetişdim diýenlerinde,nämeleredir garşy göreşýan diyip amatsyzlyga hem duş bolmaklary mumkin.

Bu zat bolsa olaryň kämil insan bolmaklaryna,nämelerdendir butinleý azat bolmaklaryna,özleri islenlerinçe Hudaýa hyzmat etmeklerine we hakykyý ýeňiş gazanylýan haýat geçirmegine garşylyk edýar.Beýle insanlar näme uçin şeýle bolýanyny hiç haçan anyklamanlar ýada doly düşünmeyan bolýarlar.Şonuň uçin hem olar özlerini togtatyp bilmän hemişe şu meselelere garşy göreşip gelwerýarler.

Eziz doganlar,bunuň esasyý sebeblerinden biri-olaryň haýatlarynda lagnat bardygyna men ynanýan.”Buny nadip bilip almagymyz mumkin?” diyen sorag döreýar.Bir näçe ýyl oň,bir dostymyz halas bolmak hakdaky ýygnak geçirip duran wagtydy.

Elbettde wagyzlyk öz sönüna ýakynlaşyp galan wagtydy.Şu dostymyz münber artynda duran wagtynda birinji hatar üep tarapda ötüran bir maşgala gözi düşýar.Olaryň bir ýaş gyzy hem olar bilen billedi.Doganlarymyz olara seredenlerinde Mukaddes Ruh şu maşgala üsinde lagnat bar diyen ýaly bolýardy.

Bu pikr oňa diňe Hudaýdan gelen bolmagy gerek diyen oý gelwererdi.Çunki başga sebäb bilen onuň aklyna bunuň ýaly pikr gelmegi mumkin däldi.Gysgasy dostymyz münber artyndan çykyp gyzyň atasynyň onüne baryp “Hormatly jenab,siziň maşgalanyz üstinde lagnat bardygyny Hudaý maňa görkezenine men ynanýan.”diyip aýdýar.

Şu lagnaty Rebbimiz Isa ady bilen ýatyryp maşgalanyzyň azat bolmagyny isleýanyzmy?”Maşgala başçysy şubada oýlanyp oturmazdan”howwa” diyen jogaby aýdýar.Näme uçin maşgala başçysy bu teklipe oýlap otürmazdan “howwa”diyen jogaby aýdaýr. Näme uçin maşgala başçysy oýlap otürmazdan razy bolanyny doganymyz şu wagtda düşünmändi.

Dostymyz öz ýerine gaýtyp baryp diňe adyý ybadat etdi.Dostymyzyň aýdýşynça,olaryň ýakynynda bolmasada ybadat eden wagtynda olaryň her birinde göze görünýan nahillidir hereketleri synlamak mumkindi.Soň olaryň ýaş gyzynyň bir aýagy san böleginden okjesineçenli gips bilen dolanyny doganymyz duýyp galýar.

Ol ýene gyzyň atasynyň ýanyna baryp gyzynyz şypa tapmagy uçin ybadat etmegimi islermidiniz? Elbettde ata öz razylygyny bildirýar.Şu bilen bille gyzynyň aýagy 18 aý içinde üç gezek synanyny we wraçlar indi gyzyň sagaýmagyna şübhe edenlerini hem aýdýar.Ýone doganymyzyň ybadatyndan soň gyz sagaýyp gidýar.Maşgalada bolsa her gezek ýygnaga gelende olaryň ýüzlerinde Rebbimiziň nuryny görmek onçakylym kyndäldi.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top