3:44

Insan tebigaty

MP3

Salam eziz doganlar,siz ezizler bilen sag aman düşuşup duranymyzdan oran begenýaris.Eziz doganlar,her bir imanly ňz Mukaddes Kitapyna eýe bolmagy gerek.

Eger sizde Mukaddes Kitap bolmasa,alajy barynça tizrak oňa eýe bolmaga hereket ediň.Mukaddes Kitapy okamak ucin name gerek?Mukaddes Kitapy ol Hudaýyň bize iberen haty bolany uçin okamagymyz zerur.

Mukaddes Kitapda:” Sebäbi hiç bir pygamber ynsan islegi bilen welilik etmedi. Bu pygamberler Mukaddes Ruh tarapyndan ugrukdyrylyp, Hudaýdan gelen sözleri aýtdylar.”Petrus kitapynyň 2 haty 1 bap 21-aýaty.

Mukaddes Kitap addyý kitap däl.Ol insan sözi hem däl,Hudaýyň Sözidir.Hudaýyň Özi Onuň ýolbaşçylygy astynda adamlar arkaly bize ýüzlenýar.Bu-Hudaýyň bize iberen şahsyý hatydir.

Mukaddes Kitap bize Hudaý hakda hekaýa edeni uçin okamagymyz zerur.Biz Hudaýyň perzentleri bolanymyz uçin öz Atamyz hakda koprak bilmegi isleýas.

Mukaddes Kitapda başdan ahyrynaçenli bize Hudaýyň kimdigi.Onuň nahilli hereket edişi we insanlar uçin Onuň maksaty hakda hekaýa edýar.Hudaýy aňlap ýetmegimiz uçin Onuň kitapyny okamagymyz zerur.Onuň mukaddesligi,adyýlygy,mähr-söýgisini Mukaddes Kitapdan bilib almak şeýle bir göçgünli!

Hudaýyň Ogly Isa Mesih hakda okap durup,biz Mukaddes Kitapdan Hudaýyň anyk gorunişi hakda göz onümize getirip bilýas.Isa:”Meni gören Atamy gören bolýar”-diendi.

Mukaddes Kitapy okamak zerur,çunki ol bize özümiz hakymyzda hekaýa edýar.Mukaddes Kitapyň Gelip çykyş kitapy bize Hudaý erkek we aýaly ýaradany hakda hekaýa edýar.Täze Ähtda Isa erkek we aýal uçin mumkin bolan ikki takdyr hakda hekaýa edýar.

Mukaddes Kitap insaňy günakär we gutgarmaga mätäç höküminde suratlandyrýar.Mukaddes Kitapy biz günäni biziň üstimizden hokümdärlygi,bu bolsa Isa Mesih ýardamynda agdarylmagy mumkindigini bilýas.Mukaddes Kitapy okamak oran zerur,çunki ol bize masihiýlik haýatynda nadip üstinlige ýetmegimiz mumkindigi hakda hekaýa edýar.

Resul Pawlus :”Sen bolsa alan taglymadyň we saňa saklamaga tabşyrylan zada sadyk bol,çunki bu taglymady kimden alanyny bilýan.Sen çagalygyndan Mukaddes ýazgylary öwrenensiň.Bu ýazgylar seni Isa Mesihe ynanmak arkaly dana etmek we halas bolmak ýoluny gorkezýar. Şonuň bilen ezizler,mowzugymyz öz sönüna ýetdi. Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top