3:19

Òý Toparlary

MP3

Salam hormatly radio diňleýji dostlar. Efirda oý jemagatlary hakyndaky
programmamyzdan biri.Ezizler siz bilen ýene radio tolkunlary arkaly bolsada
düşuşanymyzdan oran minnetdars.Häzirki günde Hudaý oý jemagatlary arkaly
hem özünuň beýik işlerini amala aşyryp gelýar.

Elbettde Atamyz Hudaýyň mekany giň we Ol Özi halan we saýlan ynsanlaryny Öz
bileninçe Özüne çekip gelýar.Ezizler bir zat her birimize gowy mälim bolsa
giň däl.Oý jemagatlary köpak Orta Asiýa memleketleri uçin dogry gelýar.

Emma müň ahmyr bilen aýtmagymyz mumkin Orta Asiýada bunuň ýaly usul tejribe
we maglumada eýe bolan doganlarymyz onçaklym hem kop däl.Yone şony bellep
aýtmagymyz gerek,häzirki günde oý jemagatlary Orta Asiýada şo bilen bille
biziň watanymyzda hem assa ýuwwaş ösüp barýar. Häzirki günde oý
jemagatlaryna esaslanan gollanmalar oraň az tirajda çäp edilýar.

Biziň pikirimizçe Wagty sagaty etip gelende bunuň ýaly gollanmalar her bir
oý toparyny guramak bolan doganlarymyzda eterliçe bolýar.1Korintoslara
hatynyň 11 bap 1 aýadynda şeýle ýazylanyny okamagymyz mumkin:” 1Meniň Mesih
den görelde alşym ýaly, siz-de menden görelde alyň.”
Eziz doganlar şol aýady okap göreniňizde nahilli buýsanç bardygyny
düýaňyzmy?Şol aýatda nahillidyr buýsanjanlyk barmy?Beýle diyip aýtmak oran
kyn.Çunki biz ynsanlardan hiç birimiz Mesih ýaly dogry haýat geçirip
bilmaýas.

Emma siz ezizlerden kimdir oý jemagatylarynyň dolandyryjysy bolsa,hemişe
ýatda tutuň, Siziň şägirdleriňiz aslynda Isa Mesihyň saýlap alan
şagirdleridir. Belki şagirdleriniz arasynda onçaklym ruhyý taýdan güýçli
bolman doganlarymyz bardyr.

Bundan başga häzirki günde ulakan jemagatlarda bolany ýaly oý
jemagatlarynda hem Ýahudanyň ýoluny tütýan doganlarymyz hem yok däl.Eziz
doganlar näme bolonda hem şoňa meňzeş doganlardan ýigrenmäň.Olar uçin
hemişe ybadatda bolmak gerek.Wagty sagaty gelip Hudaýyň Özi şoňa menzeş
ynsanlaryň hemmesi bilen biziň ornümuza çözgüdini tapýar.

Hormatly doganlar oý toparlarynda etişip baryýan şagirdleriňizi alada
ediň. Eger olar geljekde size menzep toparlar düşse diňe bundan begenip
şatlanyň. Diýmek siziň hyzmatynyz biderek bolmandyr.Sizi bolsa Hudaý ýenede
merhemetlap Öz hyzmatynda ýenede gýüçli ulansyn.
Ezizler siz bilen ýenede radio tolkunlarynda düşüşinçe hoş sag aman boluň

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top