3:18

Òý toparlary

MP3

Salam eziz radio dinleýji moştaklar. Ýene siz bilen radio tolkunlary
arkaly düşuşup duranymyzdan minnedars. Her birimiziň barýan imanlylar
jemagatynyň hakykyý eýesi bu Hudaýdyr.

Hudaý bolsa her bir jemagata we kiçi öý toparlaryna Özünuň
wekillerini,ýagny Öz hyzmatçylaryny saýlap göýan.Indi ezizler şol
jemagatlar we kiçi öý toparlaryndan Hudaýyň nahilli maksatlary bar diyen
sorag peýda bolýar?Rebbimiz Isa Mesih her bir jamagatyň eýesi ekeni,diymek
Özüne laýyk jemagatlar uçin ulakan maksatlary bar.

Aşakda bir näçe aýatlar arkaly Rebbimiziň her bir toparlar uçin nahilli
maksatlary bardygyny anyklap almagymyz mumkin.Meselen 1 Korintoslara 10 bap
31 aýatynda resullerden Pawlus jemagatlaryň birinji maksatyny aýdyp
geçenini görmagimiz mumkin.

“Iýseňiz-de, içseňiz-de, her näme etseňiz-de, baryny Hudaýyň şöhraty üçin
ediň.”Ezizler her bir jemagatyň goý ol ulakan jemagat bolsun goý kiçi öý
topary bolsun,olor eden işleri arkaly diňe Hudaýyň ady şöhratlanmagy gerek.

Häzir aýrym jemagatlary görmagimiz mumkin bir näçe ýyl oň peýda bolonyna
seretman şol ýagaýi boýunça hiç özgerman durlar.Aslynda kiçi öý
jemagatlarynyň ýene bir maksaty toparlar köpelip baryp ,ýene başga topara
bolunmagi we şeýle kopelip barmagy gerek.

Efesliklere hatynyň 4 bap 11-13 aýatynda Pawlus Hudaýyň hyzmatçylary ýagny
ýolbaşçylaryň ruhyý peşgeşleri hakynda gepleýar.Elbettde şol peşgeşler
Hudaý jemagatlary ösüp ýaýbaňlanmagy uçin hyzmat etmagi gerek.

“Biziň hemmämiz imanda, Hudaýyň Ogluny tanamada birlige, kämillige, Mesihiň
dolulygyndaky ýetişenlik derejä ýetýänçäk, mukaddeslere gulluk etme
wezipesini berjaý etmek üçin, Mesihiň bedeniniň abatlanmagy üçin, Ol
käbirleri resul, käbirleri pygamber, käbirleri Hoş Habarçy, käbirleri
çopan, käbirleri öwrediji edip belledi.”
Eziz öý toparlarynyn ýolbaşçy doganlarnetijeli bolsun.Öý toparlaryny ýenede kopeltmek uçin hyzmat
edaýliňp/Onümize beýik maksatlar göýup şol maksatlara etişmäga
çalyşaýlyň.Hiç haçan bir ýa-da ikki kiçi topar bilen çäklanip galmaýlyň.

Ahtym maksatymyzyň özi toparlar we Masiha ynanýan insanlaryň sanyny ýenede
köpeltmek. Şol topardaky doganlary bolsa imanda berk Hudaýa sadyk bolup
ösmagi uçin her birimiz alada edaýliň. Ezizler bizin saýtymyza girin. Höş
sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top