4:01

Öý toparlarymyz

MP3

Salam eziz radio dinleji muşdaklar. Sizler bilen ene radio tolkunlarynda
düşüşib duranymyz uçin Hudaýya şükurler bolsün. Ezizler siz bilen ene
kiçik öý toparlarymyz baradaky mowzuky dowam ettirmäk niyetindemiz. Eziz
radio dinleji doganlar Rebbimiz Isa Mesih başkalary nädip ökütän? Ýgny ol
ulanan usul hakynda biraz söhbet edaliň.Rebbimiz Isa Mesih ynsanyý
gepleşigyň hemme dürlerini öwreten diysek hata bolmayar.
Önuň keramatlaryny gormekçi bolan köp adamlarä wagyz aýtýady. Ol özüniň
ýaşaýyşi özgertiryan söhbetleri bilen keseki adamlary baglayrdi. Häzirki
döwürdaki yaly aragatnaşyklarda ol şagirdleri bilen seminarlar geçirdi
diyib aytmagymyz mumkin. Isanyň keramatlary hiç haçan tertibsiz
işlemedik. Isa bir özünüň gudrat we abraýyny dal ,belki özüniň ajap
ýaradylyşyny tassyklamak uçin görkezmegi häläň .Ol bir hassalara
aladalanmagy görkezen dal ,belki ol fizik taýdan gudraty- adamlarny ruhýy
zatlara düşündirip ýolbaşçylyk etmek uçin işleten.

Meselen Luka bize ikki wakany ,täsinligi bizlere öwretmek gydratyny
görkezib berýar.Luka Kitabynyň 18 bap 35 ayatyndan 45 ayatynaça : kör
dilegçi togtaman öňä şipa bermagyny sörab Isany çagyrdy.Isa öňüň yanyna
gelip Seniň uçin näme etmegimi isleýärsiň diyp sorady? Ol Rebbim men
görmany isleyarin”-diyb jogab berdi kör adam.Isa öňä şipä berdi. We Luka
kitabynyň 19 bab 1 aytynan 10 ayatynaça Zakkaý Isany görmek uçin hereket
edyar.

Üns beriň,ol Isany görmekçi:ol ruhyý görnüşi halaýar. Şonda näme bolyar?
Isa oňy agajyň üsünde gorýar we önüň öýünde naharlanyşyny aýtyar.
Nahardan söň Zakkayýň yýmany özgeryar we aslynda ol hakyky Isany görýar.
Isa aytdy :” Bu gun bu öý halas boldy” Şo ikki wakadan nämeni düşünib
bölyar? Kör dilegçi fizik taýdan görünüşe juda ihlas bilen ýaşyşýar. Isa
oňä şipa beryar. Ruhyý kör ynsan Zakkaý ruhýy görünüşe eýe bolasy
gelýar.Isa oňy halas edýar.

Isanyň fizik taydaky görünüşdaki alamaty önüň şagirdleri we bize geň zady
görmaga we düşünmaga kömek edyar,ruhy kör adama bolsa ruhýy görünüşi
gorkezyar. Ruhýy görünüş sylag edende bu öraň güçli özgeriş wagty we
Zakkaý şadyýan,hatt-da joşgunlyk bilen başkalardan nähak yoly bilen älan
pullaaryny tölemäga taýyn.we galanlaryny garýblara bermägä taýyn.Biz
hemmemiz bilýas adamlaryň nahilli öz pullaryna ätiýaçly. Biz
şübhelenmesden Zakkaý ryhýy gorüşe eýe boldy diyip aydip bilyars. Ezizler
Rebbimiz keramatlar arkaly fizik älemde özgeriş bolonyny gorkezgi we ruhýy
älemde hem özgeriş bolanyny hem öwretýar.Şönüň bilen eziz doganlar
eşittirişimiz hem söňüna etdy.Biziň internet saytymyza yazyň. Höş sag aman
bölüň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top