3:35

Öý toparlary

MP3

Salam eziz radio diňleýji doganlar.Siz bilen ýene radiomyz arkaly düşüşyp duranymyzdan Hudaýa öz minetdarlygymyzy aýdýas.Hormatly kiçi öý toparlaryndaky doganlar,elbetde,öý toparlarynyň nahilli tapowudy bardygyny her biriniz ýagşy bilýanyz.Häzirki ýagdaýy hasaba alan ýagdaýda,siz eziz doganlara ýene bir zady teklip etmekçi bolýas.Öý toparynyň agzalarynyň sany önçäklym kop bolmany makul.Meselen,doganlaryň sany toparda bäşden sekizeçenli bolup düşuşyp durmaklary maksata laýyk bolordy.Elbetde her bir topar we topardaky hyzmatçylar doganlaryň sany näçe bolmagyny şol ýeriň ýagdaýlarynan gelip çykyp belemek iň dogry karar bolýar.

Topar agzalarynyň sany köpelip gitse çalt ýene başga topara bounmek dogry bolýar.Elbetde bunuň ýaly bolmagyny doganlar onçaklym ýaratmaýar.Ýone olora çöpan ýada topardaky hyzmatçy näme uçin beýle karar kabul edenini ýagşylap düşundirip bermegi gerek.Topar bolüneniden soň baş çöpan tiz-tiz başga toparlarada baryp durmagy,oloyň aýratyn ýygnalýanyny önçeklym duýrmaýar.Bundan başga bir aýda bir gezek umumyý ýygnaklar geçirip durmak hem doganlaryň biri-biri bilen duşuşup durmaklary uçin ýagşy mumkinçilikdir.Ahrym her bir öý toparynyň esasyý maksady-şonuň ýaly kiçi öý toparlaryny kopeltmekdir.Toparlar näçe kop bolsa,doganlar şonça şat bol,agyna öwretmek gerek.

Elbetde,toparlar her düşüşan wagtda bir-birleri uçin ybadat etmekleri gerek.Ezizler,häzirki günde barymyz bir-birimiz uçin ybadat edip durmagymyz gerek.Elbetde toparlaryň umumyý ýygnalyşy gutarmak oň ýanynda sonky duşuşyk kaçan we nirede bolmagyny onunden belep almak gerek. Umumyý ýygnalyşyklar özüniz ýaşap duran ýeriň şert-ýagdaýlarynan gelip çykan ýagdaýda bolmagy maksata laýyk bolýar.

Elbetde oý toparlaryna esasan maşgalalar gelýar.Şeýle ekeni eger ýagdaý dogry gelmese aýalar we erkekler aýry-aýry duşuşmaklary mumkin.Umumyý ýgnaklarda esasan doganlary ruhlandyrmak,Hudaýy şöhratlandyrmak we doganlaryň arasyndaky dostlygy ösdürmage uns berilmagi gerek.Eger mumkinçilik bolsa,umumyý ýygnak gutarandan soň doganlaryň biri-biri bilen söhbetleşeni ýagşydyr.Umumyý ýygnagy geçirmekden oň topar hyzmatçylary duşuşup bilelikde umumyý ýygnak geçirmek dogrusynda ybadat etmekleri we maksatlaryny düzüp çykmagy ýagşy bolýar.

Elbetde doganlara berilýan ruhyý azyk aýratyn we ähmiýetli bolmagy gerek.Çunki her bir agza umumyý ýygnakdan ruhlanyp gitmagi gerek.Eziz doganlar barynyza şol hyzmatda amat we guýç-kuwat dileg edýas.Ezizler size özümuziň internetdaky saýtymyzy ýatlatyp geçýan.Şol saýtymyza girip özünuz uçin gerekli bolan maglumatlara eýe bolmaganyz mumkin.Ýenede radio tolkunlarymyz arkaly duşuşýnçenli hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top