4:37

Mumkincilige «Howwa» diyip jogap beriň

MP3

Salam gadrly doganlar.Bugun haýatymyza gelýan mumkinçiliklere gatnaşygymyz we biziň Hudaýyň onündäki ruhyý ýagdaýymyza bir nazar salýas.Şu wagtaçenli näçe ýyl ýaşap goýdynyz?Yza seredip,hiç eden işleriniz we Hudaý beren mumkinçiliklerden peýdalananyz uçin begenen bolan ýada aldyranynyzdan ahmyr çekenmisiniz?Eger şonuň ýaly bolan bolsa ,indi bundan beýlek bu ýaňlyşy gaýtalamaslyga hereket etmagimiz gerek.Hudaý bize berýan mumkinçiliklerini gorman galmaslygymyz uçin,Oňa ýakyn bolmaga,her guni Oňy diňlamaga hereket etmagimiz gerek.Her guni Hudaý bilen bolan ýakyn aragatnaşyk size Hudaýyň eradasyny bilmek tejribesini berýar.Bu tejribe bolsa,size mumkinçilikleri görmagi öwredýar.Emma bizde şonuň ýaly böwetle barHudaýyň haýatymyza beren mumkinçiliklerini gorman galmaga ýada olary ret etmage mejbur edýar.

Bu bizdaki agrylar,ynançsyzlyk we töwerekdäki adamlardan we günaden alan ýaralarymyz sebäpli bolýar.Geliň,mumkinçiliklerden gorkmagymyz,täze bir ýagdaý onünde özümizi ýitirip goýmak taryhyna gaýtsak.Adam Ata bilen mama Howa eran bagynda Hudaýyň kämil we gözel bir mekanynda Hudaý bilen ajaýyp haýat geçirýanynda dünýä günä girip geldi.Olaryň özi şeýtanyň aldawyna ynanyp,günä etdiler.Indi olar oň duýman bir duýgyny duýdylar — Olar ýalaňaçlyk beýle uýat ekenini bilmandiler,çunki Hudaý olary şeýle ýaradandy we şeýle kabul ederdi.Indi bolsa bu ýagdaýdan hofsala düşip,özlerini ýapmaga hereket edýadiler.Näme bilen ýapynanlaryny bilýanyzmy? Howwa ýapraklar bilen.Bu instinkt bizde entegem saklanyp galan. Kimdir biri”Hudaý seni söýar”diyse,derew özümize seredýas we “Beý,meniň ýaly adamy Hudaý söýarmykä” diýas.

Ýada kimdir biri geýip duran geýimimizi magtasa,”Ýogow bu köne”diýas.Bunuň ýaly ýagdaýlarda iň birinji edýan işimiz magtawy kabul etmezlik bolýar.Mumkinçilikler gelende gysylip özümizi ýapýas.Geliň indi,taryha seredaýliň,mumkinçilige”Howwa” diyip jogap beren adamyň haýatyndan öwreneýliň.Perişde Jabraýyl boý gyz Meryemiň onüne geldi.Oňa “Sen butin halklary günäden halas edýan Zadyň enesi bolýaň”diyeninde,ol ilki haýran boldy.Soňra buňa razy boldy.Razy bolmak aňsat bolmady.Eger bu mumkinçilige “Howwa”diyse,haýatynda nämeler bolmagyny düşünip durýady.Ärä barman göwreli bolmak.Elbettde bu Hudaýyň eradasy bilen,Hudaýyň dolandyrmagy we muzjyzasy bilen bolmagyny Meryem düşünip durýady,ýone adamlar bunan habar tapsa,oňy däşlap öldürmekleri,oňüň adaglysy Ýusuf Meryemden ýüz döndürmegi we maşgalasyndan hem kowulmagy mumkindi.

Ýone Mmeryem Hudaýyň beren mumkinçiligine “Howwa”diyip jogap berdi.Onuň diňe bir “Howwa”diyip jogap bermagi,butin dünýany günaden halas etdi.Onuň mumkinçilige “Howwa”diymegi häziraçenli,müňlap,millionlap adamlara umut berýar,halas edýar.Bu biz uçin ýagşy,ýone Meryem bu uçin änçeme gýnanan-a”-diymeginiz mumkin.Howwa,gýnanan.Adaglysy Ýusuf bilen nikalamasy bozulmagyna sähel-çe galdy.Ýone bu mumkinçiligi Hudaý dolandyrýany uçin,Ol Ýusufy hem dolandyrdy.Meryem däşlanmagy hem mumkindi,ýone Hudaý bunuň hem onüni aldy.Ýusuf Meryeme öýlendi.Meryem wagtlaýin garyndaşynikinde ýaşady,soň bolsa Hudaý olary başga ýere alyp çykdy.Hudaýyň dolandyrmagy we hemaýaty sebäpli Meryem hem Ýusuf hem çaga Isa Mesih hem aman galdy.Gorýanyzmy eger Hudaýyň onümize berýan mumkinçiliklerine “Howwa”diyip jogap bersek,Hudaýyň Özi bizi goldaýar we dolandyrýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top