5:15

Güna we Hudaýyň gazapy

MP3

Salam gadrly dogan.Bugünki zaman adamyna güna hakda gepleýan bolsanyz,olar size geň galyp seredýar.Tä bu meselede geplemek mumkin däl ýaly.Mukaddes Kitapda : ”Ogla iman edýän adam baky ýaşaýşa eýe bolýar, emma Ogly ret eden adam baky ýaşaýşa gowuşmaz, ol Hudaýyň gazapyna duçar bolýar». Hudaý günakärlerden ýigrenmeýar,Ol günaden ýigrenýar.Onuň günaden ýigrenmeginiň sebäbi bar.Çunki günä ýümurýanyny,ol degen hemme zady hemişe ýok edişini bilýar.Bu weýranäçilik tä Hudaý Özünuň gutgarmak gudraty bilen bizi günaden azat etmeýinçenli dowam edýar.Şu ýerde sizde :”Diýmek sizinçe men Isa Mesihe ynanmaýanym uçin Hudaýyň gazapy astynda ýaşaýan ekenimde?”diyen sorag peýda bolýar.

Ýok.men diňe Isa Mesihyň sözlerini aýdýaryn.Bu hakda Isa Mesih Ýohanna 3:33 aýatynda geplän.Meselen Rimlilere 1 bapyny bir salyma açyp 1-ji bapda Söze gulak salyp Pawlus bu ajaýyp haty halas bolmak hakda nadip başlanyny eşidýas.18 aýatynda şeýle ýazylan:” Ýamanlyklary bilen hakykaty bökdeýän adamlaryň hudaýsyzlygyna we ýamanlygyna garşy Hudaý Öz gahar-gazabyny gökden aýan edýär. “(Rim1:18).Ýagny onuň aýdýşynçe Hudaý Özünuň gazapyny görkezdi.Ony ret edenler,Oňa garşy çykanlar,Ondan aýrylykda ýaşaýarlar,çunki Hudaýyň gazapy astynda ýaşamagy özleri saýladylar.Bu onçaklym giň ýaýran aýat däl,çunki adamlar bu aýaty ýaratmaýarlar.Kopçilik imanlylar diňe Hudaýyň söýgisi hakda eşitmagi isleýärler.

Elbettde Hudaý sizi şübhesiz söýar.Ýone siz Hudaýyň gazapy we Öz söýgisini ýüze çykarmagyny,ýagny bizi öz günalerimizden halas etmek we adlarymyzy Guzynyň Kitapyna ýazyp goýmak hem wada edilen ebediý haýaty bermek islegi näçe gymmata düşenini bilmeýanizeçenli Hudaýyň söýgisini düşunip bilmeýanyz.Resul Pawlus öz ýahudyý doganlarynyň Hudaý bilen eden aragatnaşyklary uçin däl,edil şeýle ýahudyý bolanlary uçin Hudaý tarapyndan nahilli kabul edilenleri hakda aýdan geplerine şeýle jogap berýar.Ine onuň jogapy:”… Hudaýyň çäksiz mähribanlygy we sabyr-tukatyny hasaba almanynyza seret.Ahrym Onuň rehimdarlygy seni toba ýetekleýanyny bilmeýanmy?” Ýone sen dikdüşdülik edip,günaleriňden toba etmeýan.Hudaýyň adalatly hökümi aýan bolýan gazap güninde başyňa düşýan jezany ýenede köpeltýaň.

Bilýanyzmy,insan Hudaýa garşy gozgalan edip,güna içinde ýaşaýyşy saýlanynda,ol Hudaýyň gazapyny öz başyna ýgnaýan bolýar.Olar gazapdan gaçmaýarlar,tersine ony ýygnaýarlar.Bilip durup napäk haýatda Hudaýa garşy,aldaw we wyzjdansyzlyk bilen ýaşaýanlar Hudaýyň gazapyndan gaçyp gutulyp bilmeýärler.Olar hemişe başyna Hudaýyň günä göra gazapyny ýygnýarler,bu-Hudaýyň gazapy olaryň üstinde ekenini aňlatýar,diydi Pawlus.Bu hyýalynyza gelende bu hakda ýagşylap oýlamagynyz gerek.Günä Hudaýy oran dýupli seredýar,şonuň uçin hem Ol gazapyny Özüne garşy gözgalan edenler üstinden saçýar.Biz kop adamlar günasi onçaklym uly mesele däl diyip bilýan jemiýetde ýaşaýas.Mukaddes Kitapyň hiç ýerinde Isa Mesihsyz jennede barmak mumkin diýip ýazylan ýeri ýok.Hiç kim Isa Mesihsyz Hudaýyň gazapyndan gaçyp gutulyp bilmeýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top