4:09

Mukaddes Kitapy öwrenýas

MP3

Rebbimiz Isa Mesih Özünuň ýerdaki işini başlanynda ilki unsini şägirdlerini garatypty.Şol şägirdlerinden biriniň ady Petrusdy.Elbettde Rebbimiz Isa Mesihyň başga hem kop şagirdleri hem bardy.Olor hemişe Rebbimiziň ýzýndan eýerip ýöraýdylar.Günleriň birinde Rebbimiziň şägirdleri irden sagat öňlarda Onuň önüne ýetip geldi.Olor bu güni Ol bilen bille geçirdiler we bu gun olor uçin nähilli ajaýyp bolonyny göz onünumize getrimagimiz mumkin.

Beýle diyip aýtmagymyza sebäp hormatly diňleýji Hudaý bilen bille wagt geçirmek her birimiz uçin hem manyly diyip oýlaýas.Elbettde Rebbimiziň şägirdleri hem tä biz ýaly nämeleri görenleri we nämeleriň şaýaty bolanlary dogrusynda öz dostlary we garyndaşlaryna aýdyp bermaga howlykýadylar. Tä şonuň ýaly Idris hem derrew agasy Simunyň ýanyna bardy we oňa Masihňy tapany hakynda aýdyp berendi.Idris Simonňy Isanyň önüne alyp geleninde Isa oňda Hudaýyň işlerini berjaý etmakde gerek bolýan adamny gördi.

Rebbimiz ol hakda şeýle diypti:” «Eý, Ýunusyň ogly Simun, sen Kifa ýagny “gaýa”diýen ady alarsyň”.Hormatly moştaklar siz hem Petrusyň Isanyň onüne alyp gelen adamynyň ornünda bolmagy islýanyzmy?Siz her gun kimidir Mesihyň onüne alyp gelmek mumkinçiligine eýdirsiz we siz alyp gelen adam arkaly nahilli işler ämäla aşyşyny diňe Hudaýyň özi bilýar. Mesih hakda öz agasyna şaýtlyk beren Idris,Petrus bilen bille onuň ebediý sylagyna mynasyp bolýar.Ertesi gun Isa Ýahýa Çümdiriýjiniň şägirdleriden biri bolan Filippy tapdy we oňa Onuň yzyndan ýoremagini aýtdy.

Filippiň hem dosty bardy,ol bu şatly habary ol bilen paýlaşmakçydy.Ol Natanily izarlap tapdy we oňa bary bolüp geçen wakalary aýdyp berdi.Natanil Nasyradan Mesih çykmagyna ynanmýady.Şonda Filipp Isa aýdan gepleri oňa ýagny dostuna aýdyp berdi. Diňe bir siziň ynançyňyz we aýdanlarynyz adamlary Mesihe alyp barýar,belki Mesihyň nahilli ekeni we kim ekeni hem ullakan ähmiýete eýe.Mesih hakda şaýtlyk berenimizde siz hem Natanil ýaly adamlara düş gelmaginiz mumkin.

Siz hem Fillip ýaly ýol tutuň we Onuň merhemeti olary butinleý ynandyrmagy uçin olary Masihe alyp geliň.Natanil Isany göruşi bilen bary şübhelerini yitdi.Onuň Isa Mesihe Hudaýyň Ogly häsiýetinde iman getirmagi Ýohannadan Höşhabaryň iň guýçli tassyklaryndan biri hasaplanýar. Häläs bolmaak uçin Isa hemişe bolan diyen subuty kabul etmegiň özi ýeterli dal.Adamlar näçe Hudaýyň nuryny görmaga hereket etmesin olor hiç haçan buny başarmýarlar. Haçandyr adamzat oňy Ýaradany ret etse,şol wagtda ýamanlyk doly görünýar.Isa sizi tapanda siz hem derrew başgalary agtaryp tapyň.Çunki Rebbimiz her birimizi saýlan wagtynda edil şol uçin saýlapty.Rebbimiz Mesih bu hakda Petrusa hem indi adam awçysy bolýaň diyip aýdan gepinden bilip almagymyz mumkin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top