3:43

Mukaddes Kitapy öwrenýas

MP3

Bir kiçik çagadan diňe yekke Hudaý bardygyny nahilli bilýanyny soranlarynda
ol şeýle jogap beren eken :”Çunki diňe birine er bar-Ol asman we eýrni
doldurýar”.Biz oň Hudaýyn çäksizdigini görüptik,şonuň uçin bu çaga hak
diyip arkaýyn aýtmagymyz mumkin.”Ýeke-täk bir Hudaý bardyr”1-çi
Korintoslara hat 8:4 Mukaddes Kitabyň ene başka eýrlerinde “Gulak as
Ysrayl:Rebbimiz Hudaý ýeke-täk Hudaýdyr”-diyip aýdylýar.Inha şol ýeke-täk
Hudaý bu diri Hudaýdyr.

Oňa nala edýan her bir ynsanny Ol mdama eştmäga tayýn.Hormatly radio
diňleji moştaklar diri Hudaýa nala edip dileg etmakden ýaltanmaýlyň.Ol
mdama bize gulak salýar.Şonuň ýaly Hudaý haýat esasydyr diyelen Yhanna
hatynyň 1:4,bundan başka 5:26 aýatny hem okab çykmany dinlejilere teklip
eden bolordyk.Butin haýat Hudaýdan çykyp gelýar. Ol islen ynsan bilen islen
zady amala aşyrmagy mumkin.

Eger ýatlasaňyz Pawlus Hudaýyň ajaýp hyzmatyny amala aşyrmasyndan oň kimdi
we Hudaý oňy nädip şol dereje özgertdi. Edil şol mysal kopçilik
doganlarymyzy hazireçenli öýlandyrýar. Dogrysyny aýdanda buňa heç
şübhelenmaga zerurlyk yokdyr.Çunki ýokarynda aýdyp geçişimiz ýaly Hudaý
Beýik we Gudratly Hudaýdyr.Omin.Hudaý adamy “diri jan “edip ýaradan.Buny
biz Gelip çykyş kitabynyň 2:7 aýadyndan gowy bilýas. Bize bagş eden haýat
Hudaýdan çykyp gelýar.Biz özümiziň her bir dem alyşymyz uçin Ondan
minetdar bolmagymyz gerek.Ene resuller hatynyň 17 bap28 aýtyny we
Kolosiylalara hatynyň 1:17 aýatlaryny gorup çykyň.Rebbimiz hemişe her bir
özüne degişli bolan ynsanlary goraýar. Pursat gelende Masihiý ynsanlara
ýamanlyk eden hiç bir ynsan jezasyz galmaýar. Geliň şoňa bir mysal
getiraýliň.Bir maşgalada diňe bir ogul perzent bardy.Oňy ene-atasyndan
başka goraýjisi ýokdy.Günleriň birinde oňy aga-iniler uruptyrlar we çaga
aglap gelip öz ata-enesine bu hakda aýdyar.
Bu zady dogry düşunen atasy hiç ikirjiňlenmesden we oglunuň başka aga-
inileri goraýjilary yokdygyny gowy düşunip perzentini goramak uçin şol
oglanlaryň ýanyna baryp eger ene-de çagamyň göwnine degsenler senler bilen
başkaça gepleşýan diyip aýdyptyr. Ol oglanlar oňyň goraýjysy bardygyny
gowy düşunip bu çagä degmaýan boluptyr. Hudaý hem şol ata ýaly öz
perzentlerini gowy gorýar we hemişe olary hiç kime göwnüne degirmaýar/
Göwnüne degenleri bolsa geregiçe jezalaýar jezalaýar.Howwa hormatly
dinlejiler biz ýnanýan Hudaý şonuň ýaly gudratly Hudaý. Şoniň uçin hem onuň
adyny şohratlandyryň. Şonuň ýaly Hudaýa ynanýanynyz uçin O bilen
buýsanyň.Rebbimiz Isa her birimizi öz penasynda gorasyn.Omin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top