MP3

Salam gadrly dinlejiler. Haýatda ýwwaş,ümsüm we tabun adamlary gördüňuzmi?
Beýle adamlar hiç kime ziýan etirmýarlar. Butin gam-
gussalaryny,şatlyklaryny içinde saklaýarlar.Beýle adamlar ýüregiýuka,
gowşak bolýarlar.Hudaýya ýakyn bolýarlar. Gadymda ,kazylar döwründe Ysrayl
halkynyň Dan tiresinden Manowa adly bir adam ýaşän. Ol adam dindar,ýuwaş
we tabun kişi bolan. Mukaddes Kitabda ol şonuň ýaly bolan diyib ýazylan.
Onuň perzentleri bolmaslygyna gözlemesden ol Hudaýyň aýdanlaryny berjaý
etmägi döwam eden. Ol sabrly we gulak asyjy ynsan bolan.Uzak wagt
perzente garaşan adamda sabr- takatlylyk emele gelýar.Ol hem aýaly hem
Hudaýydan dinuwsyz perzent soranlar.

Mukaddes Kitabda olaryň perzent soranlary barada ýazylmändyr,yone olaryň
ýagdaýynda bolan her bir kişi gije-gundiz perzent sörajagy anyk. Onuň
aýaly önelgesizdi ,çagasy yokdy/Perzentsizlyk şol döwurde ulakan aýyp
hasaplanýardy. Şoňa garamasdan olar Hudaýya minnetdarlyk gurbanlygyny
getirib durýady. Hudaý olaryň dileglerini eşitdi.Bir guni Rebbimiziň
perişdesi Monuwayň aýalyna görünub şeýle didi:” Sen önelgesiz bolsaň-
da,göwreli bolarsyň we ogul dograrsyň. Çaga dogüluşy bilen Hudaýya nazyr
bolar”(Ysrayl serdarlary 13:2-4)

Nazyr edilişi nahilli bolýar?- Hudaýya hyzmat ediş uçin ýörite wada beren
adam nazyr edilýar.Şol döwürde kä bir adamlar şonuň ýaly wada berib änçäme
wagt özlerini Hudaýyň hyzmatyna bagş edýadylar.Kä birleri bolsa dögülan
wagtyndan şol wada arkaly Hudaýä bagş edenler. Beýle adat bizde-de bar.Çaga
tiz-tiz kesel bolsa ýa-da ejiz bolsa ene-atasy Hudaýya bir zat nazar edip
niýet edýarlar. Şondan soň çagasynyň başynda bir burum saç galdyryp
galanyny alyp taşlýarlar. Ene-atasy Hudaýya aýdylan nazaryny bermaynçe
çaganyň başynda saç durýar.Yone Ysrayl halkynda Hudaýya nazar edilen
çaganyň kellesine umumman päki degmäli däl.

Hudaýyň perişdesi hem çaganyň enesine şeýle didi:” …onuň kellesine päki
degmäli däl…,ol Ysraýyly piliştileriň elinden halas eder”(Ysrayl
serdarlary 13:5) .Bu habary eşitseňiz näme eden bolordynyz? Howwa,aýal hem
howlukup adamsyňyň ýanyna bardy.Ol Rebbimiziň perişdesiniň geplerini birini
galdyrmasdan oňa aydyp berdi.Adamsy ol adamyň kimdigini,nahilli
görünuşini,adyny soran bolsa gerek,aýaly oňa nahillidigini aýdyp berdi.Yone
howlukanyndan onuň adyny soramänydy. Emma Manowa bu adamyň kimdigini
bilmägi isledi.Bu habar çyndan hem Hudaýydandygyna doly inamy yokdy.Şonuň
uçin Hudaýä :”Ýa Reb şol adamy enede biziň önümuze koýbermägiňi ýalbaryb
soräýan”-diyip ýalbardy.Ol şeýle sada we tabun adam bolan.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top