3:14

Merhemet

MP3

Merhemet-bu gowlyk we bereketlilik sözleriniň jemlemesi. Gundaki
haýatymyzda tiz-tiz şonuň ýaly merhemetlere duşuşýas. Emma Merhemet
sözünuň ornuna başka söz ulanýaris.Bu söz biz uçin kitab diliňe degişli
bolyp galan.Yone buny doly düşunýas. Kimdir size bir ýagşylyk etdi.Bu şol
adam tarapyndan size edilen merhemet dälmi? Ýa-da siz bir garyp goňşynyza
rehim edip oňa ýardam berdiňiz –bu siz tarapdan edilen merhemet.Biz diňe bu
sözi gundaki haýatymyzda başka sözler bilen atlandyrmaga
öwrenendiris.Howwa gundaki haýatyňyza uns beriň bunuň ýaly mysallary siz
hem köplep tapýaňyz.Emma imanly kişileriň haýatynda merhemet näme?

Imanly kişiniň imanly haýaty ynha şo söz bilen başlanan.Çunki Hudaý toba
eden her bir kişiä merhemet edip ony bagyşlady.Oňa merhemet edip ebediý
haýat berýar.Elbettde bu zatlary Hudaýi onunden wada beren,emma onuň
günäkärler uçin bunuň ýaly wada bermaginiň özi hem merhemet dälmi?! Hudaý
oňy söýenlere “…köp şepagatly we merhemetlidyr”.” Ata öz perzentlerini
nahilli merhemet etse Hudaýi Ondan gorkýanlara şeýle merhemetlidyr”.”Eger
haýatyňyz dowamynda Hudaýdan gorkyp ýaşasaňyz Hudaýyň merhemeti sizi terk
etmýar.

Ýadyňyzdamy Sulaýman pätyşa ybadathana girip uhlap galanynda Hudaý oňa
düşünda” islaniňi söra,berjaý edýan”-diýip aýdandy.Sulaýman Hudaýdan özi
uçin baýlyk,uzak omur,ýa-da düşmanlarynyň ölümini soramady.Ol halkny
dolandyrmak uçin danalyk sorady.Hudaý ondan şat boldy.Şonuň uçin Hudaý
Suleýmanňy merhemet edip oňa özi soraýyşy ýaly danalyk we oňa goşmaça edip
baýlyk we hormat hem berdi.Eger Hudaýi razy etsek Hudaý bizi merhemet we
hemaýata baý edýar.Hemişe Hudaýi razy edip ýaşamak nahilli gowy.

Hudaý Ybrahymyň nesli arkaly hemme halklara bereket bermekçidi.Biz “bir
wagtlar Hudaýa baş egmeýän bolup,yone indi ýewreýleriň tabunsyzlygy
arkaly merhemete etdik” . “Çunki Hudaý hemma merhemet edip bilmagi uçin
hemmani boýun egmesluge duçar etdi”.Hudaý bize her guni merhemet edýar
. Emma buny bilmýas ýa-da gormýas .Hudaýyň merhemetine hyýanat
etmaýyliň.Oňa her gun berýan merhemeti uçin minnetdar bolaýlyň. Çunki Hudaý
merhemet edip bizi saýlady. Ol merhemet edip bizi öz maşgalasyna kabul
etdi. Atamyz Hudaýi we Atanyň Ogly-Rebbimiz Isa Mesih beren mähr,merhemet we
asudalyk size hemişe ýar bolsun,omin”.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top