MP3

Salam. Siz Mukaddes Kitabda adlary dile alynan kişilerden dine meşhurlaryny
bilýaňyz.Köpçilik Mukaddes Kitabdaky meşhur bolmän,emma haýatlary bugunki
gunde siz bilen bize nusga bolup bilýan kişiler hakynda gowy
bilmýarlar.Mukaddes Kitabny agdaryp Mepiboşet hekaýasy unsimi
çekdi.Ökanlarymdan onuň keşbini,harakterini göz onüme getirmäga hereket
etdim.Onuň keşbi we harakteri maňa oraň ýarady.Mepiboşet pätşa we paýgember
Dawudyň dosty Ýonatanňyň ogly,pätişa Şowulyň agtygy bolan.Ol köp tarapdan
bize oraň meňseş.
Gepleriňize düşünmedim.Nadip Şowulyň agtygy Mepiboşet bize meňzemagi
mumkin? Ol Şowulýň nesilinden bolan we ikki aýagy agsak bolan.Ol nadip
agsak bolonyny bilýaňyzmi? Dawud tagtyny ýelemesden oň filistiýlikler
bilen söweşde Şowul bilen Ýonatan helak boldular.”Şowul bilen Ýonatan heläk
boldy”diyip Ýyzril şaherinden habar gelende Mepiboşet bäş ýaşdady.Enekesi
çagany alyp gaçmakçy bolup howlukup gidip barýanda çagany elinden düşürup
iberen we çaga maýyp bolup galan.

Siz meni nädögry düşundiňiz.Men Mepiboşet kop tarapdan bize menziýar
diýenimde edil onuň daşky keşpi ýa-da harakteri hem däl,onuň ýagdaýyny göz
öňümde tutupdym. Biz Hudaýyň perzentleri,ynamymyz sebäpli Hudaýyň
maşgalasyna agza bolduk.Onuň hemaýaty we merhemeti astynda gun
geçirýas.Dawud tagta çykanson Şowul neslinden bolan Mepiboşety köşige
çagyrtyryp Şowula degişli bolan ýerleriň hemmesini oňa gaýtaryp berdi.
Ondan başga dosty Ýinataňa beren wadasyna görä oňa merhemet etdi we hemişe
oňyň saçagyndan Mepiboşet naharlanmagy uçin buýryk berdi.Biz hem başda
Hudaýa garşydyk we onuň perzentleri däldik.Yone Hudaýyň özi bize merhemet
edip bizi Özüne laýyk gorüp we simwolik manyda özünuň saçagyna teklip
etdi.Biz hem indi Hudaýyň patyşalygyňyň iň söýikli agzasymyz.

Ine endi näme diýmekçidigiňizi düşündim.Şol gepleriňize göşmaça etmekçimen.
Ýonatanňy kopçilik gowy bilýady,ol mähriban Hudaýä garşy iş etmeýan şahs
bolan.Mepiboşet hem şol atanyň ogly/Ondan başga onuň kiçigöwunli we
maýyplygy hem sebäp bolan bolsa gerek. Biz hem simwolik alyp seretende
maýypdyrs.Ýgny biziň hem ähmiýetli kemçiliklerimiz güşaklyklarymyz bar.Şol
guşaklyklarymyzy göz onünde tutan ýagdaýda hemişe özümizi kiçikgöwünli
sada alyp ýürsek Hudaýyň merhemetine etişýas.

Dogry aýdýaňyz,Mepiboşet mähriban,baylygyň küýune düşmadik,özünden görä
Dawudyň aladasyny etdýan kişi bolan. Mukaddes Kitab boýunça ol şeýle
diydi:”Şä hezretleriniň sag-salamat öýüne gelendigine görä,goý hemmesini
Siba alsyn”diydi/”Hyzmetkäri Siba oňy aldap Dawuda Mepiboşety ýaman
görkezmekçi boldy.Biziň töweregimizde hem şonuň ýalylar bolmagy mumkin.
Mepiboşet hakynda sonky gepimni aýtjak bolýan. Ol Dawudyň merhemetiniň
gadryna etdi. Ony hormat etdi we ahrynaçenli oňa wepaly boldy. Biz hem ondan
görelde alsak bolýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top